Silny głos dzięki współpracy - Poznaj nas - pracodawcy.info.pl

Silny głos dzięki współpracy

Jesteśmy jedną z najbardziej aktywnych instytucji współpracujących z partnerami społecznymi w celu godzenia potrzeb różnych środowisk. 
Prowadzimy dialog społeczny rozumiany jako wzajemny szacunek i zdolność do ustępstw, które pozwalają na trwałe porozumienie. Negocjujemy, konsultujemy, opiniujemy i prowadzimy wymianę informacji z przedstawicielami innych grup interesów. 
Jesteśmy przekonani o konieczności rozwijania dialogu otwartego i zorientowanego na cele strategiczne, których osiągnięcie będzie prowadzić do innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki. Umacniamy pozycję organizacji w strukturach Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej - ogólnokrajowej konfederacji reprezentującej interesy firm. Za jej pośrednictwem wpływamy na projekty legislacyjne i współpracę z rządem.  
Jesteśmy współzałożycielem i organizacją członkowską Sejmiku Samorządu Gospodarczego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Wypracowujemy tutaj wspólne stanowisko organizacji skupiających środowisko gospodarcze. Poszukujemy dobrych rozwiązań w  kwestiach istotnych dla rozwoju województwa. Staramy się włączać propozycje przedsiębiorców do planów strategicznych i przedsięwzięć stanowiących o regionalnej polityce rozwoju.  
Wspólnie z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym oraz Urzędem Miasta Bydgoszczy zainicjowaliśmy działalność Bydgoskiego Klastra Przemysłowego Dolina Narzędziowa, który dzisiaj ma status klastra kluczowego dla Polski. Gwarantuje to silniejszą reprezentację interesów branży narzędziowej i przetwórstwa tworzyw sztucznych, która znacząco wpływa na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego. Jesteśmy też członkiem kolejnego kluczowego klastra w skali kraju -  Klastra Logistyczno Transportowego Północ – Południe, który wspiera rozwój multimodalnego węzła logistycznego oraz wykorzystanie technologii przyjaznych dla środowiska w transporcie.
Angażujemy się w działania na na rzecz popularyzacji Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Uczestniczymy w koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski”.
Nasi przedstawiciele uczestniczą m.in. w pracach następujących gremiów: 
- Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego
- Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020,  
- Wojewódzka Rada Rynku Pracy i powiatowe rady rynku pracy,
- zespoły doradcze i grupy robocze w ramach współpracy z samorządem terytorialnym, 
- Komitet Monitorujący Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027,
- Komitet Monitorujący Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.