Nasza historia - Poznaj nas - pracodawcy.info.pl

nasZA HISTORIA

Przypomnijmy sobie 1988 rok. Był  to nadal czas dużych napięć w zakładach pracy. Weszła też w życie Ustawa Wilczka. Wprowadziła zielone światło dla prywatnej inicjatywy. Wskazywała jasno, że: „Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej jest wolne i dozwolone każdemu na równych prawach”. Masowo powstawały prywatne przedsiębiorstwa. Dzięki tym firmom pracownicy zamykanych zakładów socjalistycznej gospodarki mogli znaleźć nową pracę.
Na bazie tych doświadczeń doszło do wprowadzenia ustawy o organizacjach pracodawców.  Otworzyła się możliwość konsolidacji głosu przedsiębiorców, z której w 1992 roku  skorzystali założyciele naszego Związku. Powstał Bydgoski Związek Pracodawców. Szybko objął rolę mediatora wobec związków zawodowych. W tych trudnych czasach było to niezwykle potrzebne. Już wówczas udowodniliśmy, że dialog, a nie wzajemne oskarżenia, są drogą do rozwoju. Rozszerzaliśmy działalność jako Pomorski Związek Pracodawców. Naszych wspólnych sukcesów było wiele. W 1999 roku walczyliśmy o powstanie województwa kujawsko-pomorskiego. To ważne osiągnięcie organizacja uczciła zmianą nazwy na Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców. W czasie tym, mimo funkcjonowania wolnego rynku, kolejne regulacje prawne i wynikające z nich koncesje oraz zezwolenia ograniczały rozwój polskiej gospodarki. Istniało wysokie bezrobocie. Rosły stawki podatkowe. Naszym wyzwaniem stało się zrzucenie wszelkich biurokratycznych balastów i współtworzenie dynamicznej gospodarki dającej szansę aktywnym ludziom. Dlatego zaangażowaliśmy się we wprowadzenie zmian niezbędnych dla konkurowania polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim. Przyczyniliśmy się do uchwalenia w 2004 roku ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. I choć nie doczekaliśmy się ponownego zaistnienia zasady „co nie jest prawnie zakazane, jest dozwolone”, to można śmiało powiedzieć, że w tamtym czasie był to przełom. Równolegle Polska i jej przedsiębiorcy przygotowywali się do akcesji do Unii Europejskiej. Maksymalnie korzystaliśmy z możliwości niesionych przez fundusze pomocowe. Są one motorem naszej aktywności również dzisiaj. Moment zaistnienia na jednolitym rynku otworzył przedsiębiorcom drogę do rozwoju. Ci, którzy nią poszli, dzisiaj inwestują w innowacyjne rozwiązania i kooperują z partnerami w skali świata. Europejski rynek pokazał nam nowe rozwiązania gospodarcze i społeczne. Utwierdził też naszą organizację w przekonaniu o istocie odpowiedzialności biznesu.  
Nie udało nam się uniknąć negatywnych skutków światowego kryzysu w latach 2008-2009. Brak kapitału finansowego odczuliśmy dotkliwie. Wiele naszych firm członkowskich musiało zweryfikować strategię rozwoju i przeprowadzić działania restrukturyzacyjne. Ten czas nauczył nas, że gospodarka jest niezwykle dynamiczna, a tempo zachodzących zmian przyśpieszyło niesamowicie. Nasza organizacja rozpoczęła intensywne działania wspierające procesy adaptacyjne firm. Pomagaliśmy w rozwoju inicjatyw klastrowych. Jesteśmy założycielem i członkiem Bydgoskiego Klastra Przemysłowego. Rozwinęliśmy ofertę usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych. Ich realizację objęliśmy certyfikowanym systemem jakości zgodnym z normą ISO 9001. Zintensyfikowaliśmy naszą działalność w Krajowym Systemie Usług Dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw – ogólnopolskiej sieci instytucjonalnego wsparcia firm działającej pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Uruchomiliśmy i z sukcesem zakończyliśmy wiele projektów unijnych z ofertą wsparcia rozwojowego dla firm. Dostarczaliśmy tu z udziałem dofinansowania profesjonalne szkolenia, informację i doradztwo gospodarcze, kompleksową pomoc we wprowadzaniu innowacji, a przede wszystkim dotacje na współpracę z jednostkami naukowymi. Wynikające stąd doświadczenie wykorzystujemy w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Jesteśmy wiodącą instytucją otoczenia biznesu w regionie kujawsko-pomorskim.
Rola biznesu w życiu społecznym jest niezwykle istotna. Związek  od dawna doskonale ją wypełnia poprzez intensywną współpracę z uczelniami wyższymi i instytucjami rynku pracy. Wspólnie staramy się niwelować skutki bezrobocia. Planujemy kształcenie przyszłych pracowników. Obserwujemy też efekty działania kadry naukowej w odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorców. Ten model współpracy osiągnęliśmy dzięki wielu latom partnerskich relacji.  Organizacja jest partnerem regionalnych instytucji i organów administracji w rozwiązywaniu problemów społecznych i gospodarczych oraz planowaniu strategii rozwoju. Od początku działania Pracodawcy Pomorza i Kujaw intensywnie wyrażają głos biznesu w wielu instytucjach dialogu społecznego. Dla nadania tym działaniom szerokiej skali – wspólnie z innymi organizacjami biznesowymi powołaliśmy Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Związek zawsze wychodził  z założenia, że  etyka jest powinnością każdego przedsiębiorcy. Dlatego od wielu lat promuje i weryfikuje zachowanie uczciwej konkurencji oraz moralności publicznej w prowadzeniu działalności gospodarczej. Nagradza przedsiębiorców, którzy odznaczają się szczególnie społeczną odpowiedzialnością w konkursie „Pracodawca Pomorza i Kujaw”. To dzięki takim rozwiązaniom wzrasta zaufanie klientów i partnerów wobec firm członkowskich naszej organizacji. 
W 2012 roku związek przeprowadził rebranding. Nowe logo i nazwa ”Pracodawcy Pomorza i Kujaw" – pokazują, że organizacja utożsamia się z regionem, ale chce się rozwijać. Dzisiaj budujemy nowy kapitał jako Pracodawcy Pomorza i Kujaw. Gwarancję rozwoju widzimy w potencjale intelektualnym i technologicznym, a przede wszystkim w wykształceniu, doświadczeniu życiowym, postawach i  umiejętnościach mieszkańców regionu kujawsko-pomorskiego.
Mamy za sobą doświadczenie w realizacji ponad 30 projektów unijnych wspierających rozwój biznesu (łączna wartość zarządzanych środków – około 57 mln zł).  Przykładem tych działań jest wprowadzenie w regionie programu dla MŚP oferującego pomoc publiczną na działalność innowacyjną -  Vouchera Badawczego. Związek współpracuje od ponad 20 lat z przedsiębiorcami w formie doradztwa proinnowacyjnego oraz wsparcia w pozyskiwaniu funduszy unijnych na wdrażanie innowacji. Ma za sobą ponad 350 usług dla firm skutkujących transferem nowych technologii i  wiedzy. Tylko w  latach 2019-2021  zdobył aż 68 milionów złotych dofinansowania unijnego zdobytego na rozwój innowacyjny firm.
W latach 2018-2022 rozwinęliśmy swoje kompetencje. Uzyskaliśmy akredytację w ogólnokrajowej Bazie Usług Rozwojowych w zakresie szkoleń i doradztwa. Utrzymaliśmy też status Ośrodka Innowacji nadawany przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Wprowadziliśmy nowe aktywności, takie jak grupy zakupowe i sieci współpracy przedsiębiorców. Rozwinęliśmy ciekawe wydarzenia konferencyjne „Biznes Trendy” i „Kujawsko-Pomorskie Forum HR”, gdzie promujemy wiedzę z obszaru marketingu, organizacji, finansów i strategii biznesowej. A do tego udało nam się rozwinąć platformę networkingu dla firm członkowskich, które na bieżąco spotykają się, aby wymieniać się doświadczeniami i nawiązywać kontakty biznesowe.
Od roli mediatora w relacjach ze związkami zawodowymi doszliśmy do funkcji instytucji otoczenia innowacyjnego biznesu. Na przestrzeni minionych lat staliśmy się organizacją cenioną za umiejętność dialogu społecznego i zaangażowanie w budowę regionalnego systemu innowacyjności. Nie byłoby tego osiągnięcia  bez zaangażowania przedsiębiorców zrzeszonych w naszej organizacji. Dziękujemy!