Nabór wniosków w FUNDUSZU EKSPORTOWYM

Dodano: 04.07.2022
Informujemy, że Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego ogłosiła w ramach KONKURSU nr 3/G/2022 nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach projektu „FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego”.
Zapraszamy do korzystania z naszego doradztwa w zakresie pozyskania i rozliczania grantu. Osoba do kontaktu:
Lech Świały
Zastępca Dyrektora Biura

661 528 009
swiatly@pracodawcy.info.pl
O powierzenie grantu w ramach Funduszu Eksportowego mogą ubiegać się podmioty spełniające następujące wymogi:
- posiadające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,

- prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Grantobiorca może ubiegać się o uzyskanie pomocy na usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej:
 
 
1. Usługi doradcze w zakresie dostosowania wzornictwa, usług oraz opakowań do wymagań zagranicznych rynków, w tym koszty:
a) zakup usługi przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym), 
b) opracowanie wzornictwa produktu lub opakowania – koszty projektów, 
c) usługa tłumaczenia związana z przedmiotem usługi doradczej.
 
 
2. Usługi doradcze w zakresie adaptacji produktów i procesów do eksportu poprzez certyfikację produktów i procesów w zakresie norm technicznych, jakości oraz zgodności, w tym koszty:
 
a) zakup usług doradczych związanych z uzyskaniem certyfikatu, świadectwa lub atestu,
b) przygotowanie dokumentacji technicznej, w tym badania techniczne,
c) przeprowadzenie audytu przed certyfikacją, 
d) usługa tłumaczenia związana z przedmiotem usługi doradczej.
Projekt nie może dotyczyć produktu/usługi, który był/jest przedmiotem dofinansowania (umowa o powierzenie grantu) w ramach Funduszu Eksportowego.
Maksymalny dopuszczalny poziom intensywności pomocy w formie grantu ze środków EFRR w ramach Funduszu Eksportowego wynosi od 50% do 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu. Szczegółowe zasady określania maksymalnego poziomu intensywności pomocy w formie grantu opisane są w regulaminie konkursu. Jedno przedsiębiorstwo może uzyskać w ramach konkursu wsparcie do 300 000,00 zł. Dostępna alokacja to 6 mln zł.
Konkurs jest podzielony na rundy. Wnioski o powierzenie grantu mogą być składane w następujących terminach: 
- runda I – nabór od 17.08.2022 r. do  16.09.2022 r. do godz. 16:00;
runda II – nabór od 17.09.2022 r. do  16.10.2022 r. do godz. 16:00;
runda III – nabór od 17.10.2022 r. do  16.11.2022 r. do godz. 16:00.. 
 
Nabór wniosków ma charakter ciągły i jest prowadzony do wyczerpania ustalonego limitu środków, w ramach ww. rund. Nabór jest prowadzony do momentu złożenia wniosków na kwotę wnioskowanego wsparcia stanowiącą 150% alokacji. Kolejne rundy (tj. 2, 3) będą uruchamiane pod warunkiem dostępności środków w ramach alokacji na cały konkurs. 
Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz kryteria wyboru projektów zawiera Regulamin Konkursu, dostępny na stronie internetowej Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: https://funduszeksportowy.tarr.org.pl/

CZYTAJ RÓWNIEŻ