Statut - pracodawcy.info.pl

STATUT
PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW 

ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne.
§ 1
Organizacja nosi nazwę ”Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców, a
  w  dalszej  części  Statutu  zwana  jest  "Związkiem". 

§ 2

1. Terenem działania Związku jest obszar województwa kujawsko-pomorskiego.

2. Siedzibą Związku jest miasto Bydgoszcz.

3. Związek działa na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców 
oraz ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, a także na podstawie niniejszego Statutu. 
4. Związek jest osobą prawną działającą w formie związku pracodawców.
 

§ 3

1.
  Związek może przystępować do federacji i konfederacji związków pracodawców i przedsiębiorców.
2.
  Związek może też przekształcić się w federację zrzeszającą Związki branżowe pracodawców i przedsiębiorców.
3.
  Decyzje w tej sprawie podejmuje  Zgromadzenie Ogólne Członków. 

§ 4

Związek jest organizacją dobrowolną, samorządną i niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.
ROZDZIAŁ II Cel i formy działania.
§ 5
1. Głównymi celami działalności Związku są:
1) ochrona praw i reprezentowanie interesów  przedsiębiorców wobec organów władz rządowych i samorządowych,

2) prowadzenie dialogu społecznego mającego na celu rozwiązywanie istotnych problemów społeczno-gospodarczych regionu ze wszystkimi reprezentatywnymi partnerami społecznymi i innymi uczestnikami życia publicznego w tym ze związkami zawodowymi pracowników, organami władzy i administracji państwowej oraz organami samorządu terytorialnego,

3) integracja środowiska przedsiębiorców, tworzenie warunków do sieciowej współpracy oraz inicjowanie przedsięwzięć mających na celu wzrost konkurencyjności i podnoszenie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw oraz regionalnej gospodarki.

2. Związek realizuje cele przez:

1) działania powodujące stałe zwiększanie liczebności członków
 i potencjału organizacji mierzonego wzrostem aktywności przedsiębiorców i ich uczestnictwem we wspólnie realizowanych przedsięwzięciach,
2) upowszechnianie zasad etyki zawodowej i społecznej odpowiedzialności biznesu,

3) rozwijanie relacji z partnerami i uczestnikami życia publicznego
 w ramach regionalnych instytucji dialogu społecznego oraz dwustronnych umów o współpracy, w tym formułowanie i publiczne prezentowanie opinii, stanowisk oraz wniosków zgodnych z interesami pracodawców,
4) gromadzenie, przetwarzanie i analiza informacji o gospodarce i rynku oraz tworzenie własnego, silnego zaplecza eksperckiego uczestniczącego
 w pracach komitetów, komisji i zespołów na szczeblu regionalnymi krajowym, których powołanie i działalność jest zgodna z celami Związku,
5) działania promujące postawy przedsiębiorcze i proinnowacyjne oraz wspierające rozwój przedsiębiorczości i tworzenie struktur współpracy sieciowej,

6) rozwijanie relacji z partnerami uczestniczącymi w procesach rozwoju gospodarczego, w tym zwłaszcza wyższymi uczelniami, jednostkami naukowo-badawczymi, instytucjami otoczenia biznesu, organizacjami samorządu gospodarczego i samorządu terytorialnego, skupiające się w szczególności na partnerskiej realizacji przedsięwzięć budujących gospodarkę opartą na wiedzy i internacjonalizację regionalnych firm,

7) prowadzenie działalności gospodarczej koncentrującej się na świadczeniu szerokiego zakresu, wyprofilowanych usług o wysokiej wartości dodanej wspierających funkcjonowanie przedsiębiorców i rozwój regionalnej gospodarki w następującym zakresie:

a. 58.14.Z  Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

b. 58.19.Z  Pozostała działalność wydawnicza,

c. 64.92.Z   Pozostałe formy udzielania kredytów,
d. 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów  emerytalnych,

e. 68.20Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
f. 70.22 Z  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

g. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

h. 73.11.Z  Działalność agencji reklamowych,

i. 73.20.Z  Badanie rynku i opinii publicznej,

j. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej  niesklasyfikowana,

k. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

l. 85.59 A  Nauka języków obcych,

m. 85.59 B  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

n. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,

o. 94.11.Z  Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców.
3. Dochód z działalności, o której mowa w § 5 ust. 2 służyć będzie realizacji celów statutowych Związku i nie może być przeznaczony do podziału między członkami Związku.
 
ROZDZIAŁ III Członkowie, ich prawa i obowiązki.
§ 6
1. Członkostwo Związku może być:
1) zwyczajne,

2) honorowe.
2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a która prowadzi działalność gospodarczą, mając swoją siedzibę i/lub oddział  na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.
3. Członkiem honorowym może być osoba prawna i inna jednostka organizacyjna nie prowadząca działalności gospodarczej, która swym działaniem w szczególny sposób wspiera rozwój przedsiębiorczości.
4. Godność członka honorowego nadaje Zgromadzenie Ogólne w formie uchwały na wniosek Zarządu Związku z jego inicjatywy.
5. Pozbawienie godności członka honorowego następuje w tym samym trybie.
6. Rejestr członków honorowych prowadzi Biuro Związku.
 

§ 7
1. Nabycie członkostwa zwyczajnego Związku następuje na mocy uchwały Zarządu, podjętej w oparciu o złożoną deklarację członkowską.

2. Podmiot ubiegający się o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Związku winien złożyć deklarację członkowską, w której zobowiąże się do:

1) wniesienia wpisowego,

2) przestrzegania statutu Związku,

3) przestrzegania regulaminów Związku,
4) terminowego opłacania  składek członkowskich.

3. Nadto podmiot składa w deklaracji członkowskiej oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie przez Związek jego danych.

4. Wysokość wpisowego uchwala Zarząd Związku, zaś wysokość składek członkowskich uchwala Zgromadzenie Ogólne Członków.
5. Zarząd może odmówić przyjęcia w poczet członków kandydata, który nie spełnia wymogów statutowych i nie daje on rękojmi przestrzegania postanowień statutu Związku albo w swojej dotychczasowej działalności rażąco naruszył zasady etyki i normy rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.
6. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Ogólnego Członków.
 

 
§ 8
1. Członkowie zwyczajni Związku mają prawo:

1) do korzystania z wszelkich uprawnień wynikających z przynależności do Związku, 
a w szczególności do korzystania z wszelkich form pomocy przewidzianej Statutem Związku,    
2) do dostępu i korzystania z informacji o działalności Związku,

3) do inicjowania wszelkich działań służących realizacji celów statutowych Związku,

4) eksponowania faktu członkostwa w Związku do własnych celów promocyjno- marketingowych,

5) do uczestniczenia, za pośrednictwem organów Związku, w opiniowaniu aktów prawnych, mających znaczenie dla prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.
2. Członkom  zwyczajnym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.

3. Członkowie honorowi mogą być zapraszani do uczestniczenia w pracach organów Związku, Komisji oraz innych ciał doradczych powoływanych przez Zarząd z  głosem doradczym. Członkom honorowym nie przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze do organów Związku.

 
§ 9
1. Członkowie Związku są zobowiązani:
1) przestrzegać Statutu i Kodeksu Honorowego Pracodawcy oraz stosować się do uchwał i regulaminów Związku,      

2) wspierać Związek w wykonywaniu zadań statutowych.
2. Nadto członkowie zwyczajni są zobowiązani opłacać składkę członkowską za każdy rok kalendarzowy w terminie do końca pierwszego kwartału danego roku, a w przypadku przyjęcia do Związku po dniu 31 marca, składkę roczną  w wysokości proporcjonalnej do liczby pełnych okresów miesięcznych w danym roku kalendarzowym w ciągu 30 dni od dnia  uzyskania członkostwa w Związku.

3. W przypadku zalegania przez członka zwyczajnego Związku z opłacaniem składek przez okres 3 miesięcy, jego  prawo wyborcze ulega zawieszeniu, a Związkowi przysługuje prawo roszczeń o zapłatę należnej rocznej składki członkowskiej.

 
§ 10
1.  Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:

1) wypowiedzenia członkostwa przez członka zwyczajnego z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, co jednak nie zwalnia członka z obowiązku zapłacenia należnej składki za miniony okres,

2) rozwiązania Związku,

3) wykluczenia ze Związku przez Zgromadzenie Ogólne w razie rażącego naruszania postanowień Statutu i uchwał organów Związku,
4) zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez członka zwyczajnego.
5) ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację przedsiębiorstwa Członka Związku,

6) śmierci przedsiębiorcy działającego w formie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.
2. Członkostwo członka honorowego ustaje z momentem złożenia do Zarządu Związku stosownej rezygnacji.
3. Ustanie członkostwa powoduje utratę praw do korzystania z majątku Związku i do świadczeń udzielanych przez Związek na warunkach preferencyjnych. Składki członkowskie nie podlegają zwrotowi.

4. Wypowiedzenie członkostwa przez członka zwyczajnego jest skuteczne poprzez złożenie oświadczenia woli do Zarządu na piśmie pod rygorem nieważności. Data doręczenia do Biura Związku pisma z rezygnacją z członkostwa jest uznawana za datę złożenia wypowiedzenia, o którym mowa w § 10 ust 1.

5. Wypowiedzenie członkostwa przez członka zwyczajnego, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 powinno być złożone najpóźniej do dnia 30 listopada danego roku ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

6. Skutek na koniec roku kalendarzowego wskazany w § 10 ust. 1 pkt 1 oraz w ust. 5 winien być rozumiany jako dzień wystąpienia członka zwyczajnego składającego wypowiedzenie ze Związku.
 
ROZDZIAŁ IV Organy Związku.
§ 11
Organami Związku są:
1)
 Zgromadzenie Ogólne Członków Związku,
2)
 Zarząd,
3)
 Komisja Rewizyjna. 

 
§ 12
1.
  O ile postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, uchwały organów Związku podejmowane są zwykłą większością głosów.
2.
  Członek nieobecny na Zgromadzeniu Ogólnym Członków Związku może udzielić pełnomocnictwa do głosowania innemu członkowi Związku. Członek Związku nie może reprezentować więcej niż jednego członka nieobecnego. 3.  Każdemu członkowi Związku przysługuje jeden głos. 

 
§ 13
1. Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo dokooptowania członków w razie konieczności uzupełniania składu organu w czasie trwania kadencji.
2. Członek Zarządu nie może być jednocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej.
 

§14

1. Mandat członka organów Związku wygasa z upływem kadencji, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Kadencja organów Związku rozpoczyna się w dniu ich pierwszego posiedzenia i kończy się 
w dniu poprzedzającym pierwsze posiedzenie organu kolejnej kadencji.
ZGROMADZENIE OGÓLNE CZŁONKÓW ZWIĄZKU 

 
§ 15
1.
 Zgromadzenie Ogólne Członków Związku, zwane dalej „Zgromadzeniem Ogólnym”, jest najwyższym organem Związku.
2. Posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego są zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego odbywają się co najmniej raz w roku.

4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne może być zwołane przez Zarząd Związku na wniosek
 złożony na piśmie z podaniem przyczyny przez co najmniej 20 % członków Zarządu.
5. Zgromadzenie Ogólne zwoływane jest przez Prezesa Zarządu co najmniej na 2 tygodnie przed terminem Zgromadzenia Ogólnego z podaniem porządku obrad.

6.
 Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego może nastąpić 
z pominięciem wymagań określonych w § 15 ust. 5.

7. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego podejmowane są, jeżeli statut nie przewiduje inaczej,
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów członków uprawnionych do głosowania.

8. Zgromadzenie Ogólne obraduje zgodnie z regulaminem obrad przyjmowanym przez każde ze Zgromadzeń.

 
§ 16
1. Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy:

1)
 uchwalenie programów działania i planów strategicznych Związku,
2)
 powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
3)
 powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej,
4)
 określenie zasad ustalania składek członkowskich oraz ich wysokości,
5)
 przyjęcie budżetu Związku,
6)
 przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
7)
 udzielanie absolutorium dla Zarządu,
8)
 uchwalanie i zmiana Statutu,
9)
 rozwiązanie Związku,
10)
 uchwalenie Kodeksu Honorowego Pracodawcy,
11)
 powoływanie składu Komisji Etyki oraz zatwierdzenie jej Regulaminu,
12)
 wykluczenie ze Związku członka w razie rażącego naruszania postanowień Statutu 
i uchwał organów Związku,

13)
 rozpatrywanie odwołania od decyzji Zarządu dotyczącej odmowy przyjęcia kandydata w poczet członków Związku,
14)
 wykluczanie członków organów Związku z powodu uchylania się od sprawowania powierzonej im funkcji po stworzeniu im możliwości złożenia wyjaśnień w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku przez Organy Związku o wykluczenie,
15)
 podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach niezastrzeżonych do właściwości innego organu Związku,
16)
 podejmowanie uchwał w sprawie wynagradzania członków Zarządu Związku.
2.
  Długoletniemu Prezesowi Związku może być przyznany na wniosek Zarządu tytuł Honorowego Prezesa Związku.
3.
  Uchwały w sprawie powołania i odwołania członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku dokonywane są w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów spośród  uprawnionych do głosowania.
4.
  Uchwała w sprawie zmiany Statutu Związku może być podjęta przez Zgromadzenie Ogólne bezwzględną większością głosów oddanych.
5.
  Uchwała w sprawie rozwiązania Związku może być podjęta przez Zgromadzenie Ogólne większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków. 
6. Uchwała w sprawie wykluczenia członka ze Związku może być podjęta przez Zgromadzenie Ogólne większością 2/3 głosów.
ZARZĄD ZWIĄZKU

 § 17
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Związku i reprezentuje Związek na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z członków wybranych przez Zgromadzenie Ogólne w ilości określonej przez Zgromadzenie Ogólne, w liczbie nie mniej niż pięciu.
3. Zarząd na pierwszym swoim posiedzeniu wybiera Prezesa i czterech jego zastępców zwanych Wiceprezesami.

4. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 1 raz w kwartale.
6. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie. Uchwałą Zgromadzenia Ogólnego Członków Związku poszczególnym członkom Zarządu może zostać przyznane wynagrodzenie za pełnione przez nich funkcje w Zarządzie Związku, płatne na zasadach określonych w sposób szczegółowy w uchwale Zgromadzenia Ogólnego Członków Związku.
7. Zarząd może organizować posiedzenia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności wideokonferencji, głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dedykowanych systemów informatycznych, stosownie do regulaminu uchwalonego przez Zarząd.
8. Głosowania z wykorzystaniem poczty elektronicznej nie mogą dotyczyć spraw, dla których zastrzeżona została forma głosowania niejawnego.
9. Głosowania z wykorzystaniem dedykowanych systemów informatycznych nie mogą dotyczyć spraw, dla których zastrzeżona została forma głosowania niejawnego, 
chyba że mechanizmy systemu informatycznego umożliwiają i zapewniają głosowanie niejawne.

§ 18

1. Do kompetencji Zarządu należy:
1) wykonywanie uchwał Zgromadzenia Ogólnego,

2) prowadzenie spraw bieżących Związku,
3) zarządzanie zasobami Związku,
4) prowadzenie negocjacji z pracownikami i ich organizacjami na temat układów zbiorowych pracy  i  innych  porozumień oraz uczestnictwo w rozwiązywaniu sporów  zbiorowych pracy zgłaszanych przez  pracodawców,
5) uchwalanie regulaminów wewnętrznych dotyczących organizacji pracy i finansów Związku,

6) uchwalenie regulaminu pracy Zarządu,
7) powoływanie komisji i innych ciał doradczych niezbędnych w zakresie wypełniania zadań statutowych Związku,
8) przyjmowanie  i upublicznianie stanowisk Związku w sprawach społeczno-gospodarczych istotnych dla rozwoju członków Związku,

9) dokonanie wyboru osoby pełniącej obowiązki Prezesa lub Wiceprezesa ze składu Zarządu, w przypadku ustąpienia Prezesa lub Wiceprezesa w trakcie kadencji,

10) prowadzenie mediacji z administracją rządową i samorządową,

11) uchwalanie wysokości wpisowego dla członków zwyczajnych,
12) przyznawanie honorowych odznaczeń wyróżniającym się członkom Związku,

13) powoływanie i odwoływanie członków Rady Związku oraz zatwierdzenie jej Regulaminu.

2. Do reprezentowania Związku na zewnątrz upoważniony jest Prezes Zarządu lub jeden
 z członków Zarządu upoważniony przez Prezesa Zarządu.
3. Prezes może ustanowić pełnomocników do reprezentacji Związku na zewnątrz, określając zakres ich umocowania, z zastrzeżeniem § 25 ust. 3.

4. Prezes Zarządu ma prawo powoływania i odwoływania Dyrektora Biura i wyposażenia
 go w odpowiednie  pełnomocnictwa do kierowania pracami Związku.
5. Prezes Zarządu określa wynagrodzenie dla Dyrektora Biura.
 

§ 19

1. Zarząd Związku na mocy swej uchwały może powoływać i rozwiązywać sieci współpracy oraz branżowe i inne celowe grupy robocze i specjalistyczne.
2. Kierownictwo sieci i grupy obejmuje wybrany przez nią członek.

3. Zasady funkcjonowania sieci i grup określa regulamin organizacyjny Związku.


 
§ 20
1.  Mandat członka zarządu Związku wygasa przed upływem kadencji w przypadku:

1) ustania członkostwa w Związku,

2) rezygnacji z funkcji,

3) odwołania z funkcji,

4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu karnego za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa w trakcie kadencji Zarząd uprawiony jest do wyboru Prezesa w głosowaniu tajnym spośród członków zarządu.
 
RADA ZWIĄZKU 

§ 20a

1.
 Zarząd Związku realizuje swoje zadania, biorąc pod uwagę opinię Rady Związku.
2.
  Rada Związku realizuje funkcję doradczą dla Zarządu, będąc platformą komunikacji i współpracy członków Związku.
3.
  Członkiem Rady Związku może być osoba reprezentująca członka zwyczajnego i/lub ekspert zewnętrzny, którego wiedza i doświadczenie są niezbędne do realizacji planów i przedsięwzięć Związku.
4.
  Liczba członków Rady jest nieograniczona i zależna od potrzeb wynikających z decyzji Zarządu.
5.
  Liderzy sieci współpracy tworzonych w strukturze organizacyjnej Związku na podstawie porozumień o współpracy oraz uchwał Zarządu uzyskują status członka Rady Związku na mocy decyzji o powołaniu sieci.
6.
  Do zadań Rady Związku należy:
1)
  bieżący monitoring, analiza i formułowanie propozycji dotyczących realizacji strategii i planu działalności Związku,
2)
   wymiana opinii dotyczących regionalnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz rekomendowanie Zarządowi propozycji działań wynikających z jej oceny,
3)
 analiza problemów i propozycji wnoszonych przez członków działających w sieciach współpracy oraz rekomendowanie Zarządowi propozycji działań.
7.
  Działalność Rady Związku prowadzona jest w formie posiedzeń, którym przewodniczy Prezes Zarządu Związku. Tryb pracy i posiedzeń reguluje regulamin Rady przyjmowany na podstawie uchwały Zarządu.
KOMISJA REWIZYJNA

 
§ 21
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne.

3.
 Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
4. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
 
 
§ 22
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)
 stały nadzór nad bieżącą gospodarką finansową Związku, 2) kontrolowanie pracy Zarządu w zakresie zgodności działania z postanowieniami Statutu i uchwałami Zgromadzenia Ogólnego,
3)
 kontrolowanie Zarządu w zakresie realizacji uchwał Zgromadzenia Ogólnego 
i działalności finansowej,

4)
 opiniowanie sprawozdań z realizacji budżetu i planu działania,
5)
 przedstawienie Zgromadzeniu Ogólnemu oceny działalności Zarządu Związku 
i składanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu,

6)
 składanie wniosku do Zgromadzenia Ogólnego o odwołanie członka Zarządu.    
 
§ 23
Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa w razie:

1)
 śmierci członka,
2)
 złożenia rezygnacji z członkostwa,
3)
 powołania do składu Zarządu w trakcie trwania kadencji.
BIURO ZWIĄZKU 

§ 24

1.
 Dla zapewnia statutowym organom Związku obsługi organizacyjno-merytorycznej oraz  techniczno-biurowej, a nadto celem realizacji innych zadań wyznaczonych przez Zarząd wynikających z prowadzonej przez Związek działalności zgodnie z zakresem określonym  w § 5 powołuje się  Biuro Związku, którego pracami kieruje Dyrektor Biura.
2.
 Nadzór nad pracami Biura Związku sprawuje Zarząd.
3.
 Dyrektor Biura kieruje pracą Biura w ramach określonych przez Zarząd i zgodnie ze Statutem oraz uchwałami i regulaminami  innych organów Związku.
4. Dyrektor Biura jest upoważniony do wykonywania czynności w sprawach z zakresu
  prawa pracy w stosunku do  pracowników Biura.
5.
  Dyrektor Biura ma prawo brania udziału w posiedzeniach organów Związku z głosem doradczym i z prawem zgłoszenia wniosków.
ROZDZIAŁ V Majątek Związku.
§ 25
1. Majątek Związku powstaje z:

1) składek członkowskich,

2) spadków,

3) darowizn,

4) zapisów,

5) dotacji i subwencji,
6) z własnej działalności i dochodów z majątku Związku.
2. Majątek Związku służy realizacji jego celów statutowych.

3. Do składania w imieniu Związku oświadczeń woli w sprawach majątkowych upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. Dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu, mogą do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych ustanowić pełnomocników.

4. Zasady gospodarki finansowej Związku określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.
   
§ 26

Uchwała w sprawie likwidacji Związku winna zawierać określenie sposobu jego likwidacji oraz cel na jaki ma być użyty majątek Związku.
 
Tekst jednolity statutu zatwierdzony na Zgromadzeniu Ogólnym Członków „Pracodawców Pomorza i Kujaw” Związku Pracodawców w dniu 27.08.2020r.