Regulamin konkursu Pracodawca Pomorza i Kujaw - pracodawcy.info.pl

Regulamin konkursu pracodawca pomorza i kujaw

I CEL KONKURSU 
Celem konkursu jest promocja najlepszych pracodawców regionu kujawsko-pomorskiego, rozwijających swoje przedsiębiorstwa w oparciu o najwyższe kompetencje i stabilne relacje z pracownikami, kierujących się w działalności zasadami fair play oraz osiągających sukcesy w sektorach gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach.
II ORGANIZATOR KONKURSU 
1. Organizatorem konkursu jest organizacja ”Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców z siedzibą w Bydgoszczy zwana dalej - ”Pracodawcy Pomorza i Kujaw”. 
2. Obsługę konkursu prowadzi Biuro ”Pracodawców Pomorza i Kujaw”. Zajmuje się jego promocją, przyjmowaniem nominacji i formularzy informacyjnych oraz organizacją prac Kapituły.
III UCZESTNICY KONKURSU 
1. W konkursie mogą uczestniczyć przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i posiadający siedzibę/oddział na terenie województwa kujawsko-pomorskiego lub Członkowie ”Pracodawców Pomorza i Kujaw”, którzy spełniają następujące wymogi: 
a) prowadzone przez nich przedsiębiorstwa są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
b) realizowali działalność gospodarczą przez co najmniej jeden pełen rok obrotowy poprzedzający ogłoszenie Konkursu,
c) zatrudniają pracownika/pracowników w ramach umowy o pracę.
IV KRYTERIA KONKURSU 
1. Do kryteriów oceny należą: 
a) WARUNKI PRACY (materialne i niematerialne): wysokość wynagrodzeń, dodatki i świadczenia, bezpieczeństwo i higiena pracy, środowisko pracy; 
b) ROZWÓJ: wdrażanie innowacyjnych produktów i technologii, stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności, podnoszenie kwalifikacji pracowników; 
c) ORGANIZACJA: wdrażanie nowych rozwiązań organizacyjnych i marketingowych, stosowanie nowoczesnych form zarządzania i komunikacji. 
2. W konkursie oceniane są rezultaty prowadzonej działalności gospodarczej odnoszące się do kryteriów określonych w ust. 1 i zaistniałe w ostatnim roku kalendarzowym.
V. WARUNKI KONKURSU
1. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
2. Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać w formie nominacji: 
a) Zarząd „Pracodawców Pomorza i Kujaw”, 
b) członkowie „Pracodawców Pomorza i Kujaw”, 
c) przedstawiciele środowisk pracodawców i przedsiębiorców niebędących członkami „Pracodawców Pomorza i Kujaw”, 
d) przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, 
e) przedstawiciele środowiska naukowego. 
3. Nominacja kandydata do konkursu powinna zostać zgłoszona w formie wskazanej w ogłoszeniu konkursu do Biura Pracodawców Pomorza i Kujaw za pośrednictwem wzoru określonego w załączniku nr 1 do regulaminu. 
4. Nominacja powinna zostać zgłoszona w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie. Nominacja powinna zawierać dane kandydata i uzasadnienie jego nominacji.
5. Na prośbę „Pracodawców Pomorza i Kujaw” zgłaszający jest zobowiązany uzupełnić uzasadnienie nominacji. 
6. „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” powiadamiają nominowanych przedsiębiorców o nominacji do udziału w konkursie i zapraszają do wypełnienia formularza informacyjnego zgodnie z załącznikiem nr 2 do regulaminu. 
7. W konkursie oceniani są wyłącznie kandydaci, którzy dostarczą wypełniony formularz informacyjny w terminie i formie wskazanych przez „Pracodawców Pomorza i Kujaw”. 
8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest deklaracja nominowanego do osobistego odbioru przyznanego tytułu lub wyróżnienia podczas uroczystości ich wręczania.
VI KAPITUŁA KONKURSU 
1. W skład Kapituły wchodzą Eksperci będący przedstawicielami: administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji otoczenia biznesu wybierani przez Zarząd ”Pracodawców Pomorza i Kujaw”, który wskazuje także Przewodniczącego i Sekretarza Kapituły. 
2. Członkowie Kapituły nie mogą dokonywać nominacji kandydatów. 
3. W skład Kapituły wchodzi maksymalnie 13 Ekspertów. Kapituła może obradować przy minimalnym udziale 7 Ekspertów.
VII OCENA KANYDATÓW ZGŁOSZONYCH DO KONKURSU 
1. Oceny przedsiębiorców uczestniczących w konkursie dokonuje Kapituła Konkursu wyłoniona przez ”Pracodawców Pomorza i Kujaw” na podstawie informacji przedstawionych w nominacji i formularzu informacyjnym. 
2. Upoważnieni pracownicy Biura „Pracodawców Pomorza i Kujaw” weryfikują prawidłowość zgłoszonych nominacji i formularzy informacyjnych pod względem formalnym, a następnie przekazują je członkom Kapituły w formie elektronicznej. 
3. Każdy Ekspert Kapituły dysponuje 10 punktami, które może dowolnie rozdysponować wśród zgłoszonych kandydatów w danej kategorii, kierując się w ocenie kryteriami Konkursu. 
4. Suma ocen poszczególnych Ekspertów decyduje o miejscu uzyskanym w Konkursie w danej kategorii. 
5. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej ilości punktów Kapituła ocenia ponownie wyłącznie tych kandydatów poprzez jawne głosowanie. O wyższej ocenie decyduje większość głosów. Jeżeli kandydaci nadal osiągają taką samą liczbę głosów, decyduje głos Przewodniczącego. 
6. Sprawozdania z posiedzenia Kapituły sporządza Sekretarz.
VIII PRZYZNAWANE TYTUŁY 
1. W konkursie tytuł ”Pracodawca Pomorza i Kujaw” przyznaje się kandydatowi, który zdobył najwyższą liczbę punktów w ocenie Kapituły odrębnie w następujących kategoriach: 
a) Mikroprzedsiębiorca, 
b) Mały Przedsiębiorca, 
c) Średni Przedsiębiorca, 
d) Duży Przedsiębiorca. 
2. Kapituła może ponadto przyznać wyróżnienia kandydatom, którzy w prowadzonej działalności szczególnie odznaczają się realizacją ocenionych w konkursie kryteriów, a nie uzyskali tytułów w kategoriach określonych w ust. 1.
3. Przyznane przez Kapitułę konkursu tytuły potwierdzone zostają wręczeniem statuetek, zaś wyróżnienia przyznawane są w postaci dyplomów. 
4. Ogłoszenie wyników konkursu oraz rozdanie nagród określonych w ust. 3 odbędzie się w terminie i w miejscu wskazanym w ogłoszeniu konkursu przez „Pracodawców Pomorza i Kujaw”. 
5. Laureaci Konkursu zostaną zaprezentowani przez „Pracodawców Pomorza i Kujaw” w kampanii promocyjnej po ogłoszeniu wyników. 
6. Laureaci Konkursu uzyskują prawo do wykorzystania uzyskanego tytułu w celach reklamy i promocji.
IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Decyzja Kapituły Konkursu jest ostateczna. 
2. Kapituła może dokonać cofnięcia lub zawieszenia prawa do tytułu Pracodawca Roku w przypadku stwierdzenia zachowań niezgodnych z powszechnie przyjętymi zasadami etyki biznesowej. 
3. Zainteresowane osoby lub podmioty mogą zgłaszać do Zarządu ”Pracodawców Pomorza i Kujaw” swoje uwagi, wnioski i skargi w celu zmiany regulaminu, kryteriów i organizacji nie później, niż do końca listopada roku, który będzie podlegał ocenie.