Kodeks Honorowy Pracodawcy - pracodawcy.info.pl

KODEKS HONOROWY PRACODAWCÓW

1. Członek „Pracodawców Pomorza i Kujaw” Związku Pracodawców, zwanego dalej Związkiem, przestrzega obowiązujących przepisów prawa.
2. Członek Związku przestrzega zasad określonych niniejszym kodeksem:

a) okazuje szacunek wobec poglądów i postaw, przekonań i wartości innych Członków Związku i partnerów biznesowych,
b) potępia wszelkie przejawy dyskryminacji i w pełni popiera politykę równych szans, zarówno w procesie rekrutacji, jak i dalszym rozwoju zawodowym pracowników, niezależnie od ich płci, narodowości, wyznawanej religii, pochodzenia, orientacji seksualnej, koloru skóry, poglądów politycznych, wieku, niepełnosprawności,
c) stwarza pracownikom równość szans rozwoju oraz zapewnia zdrowe i bezpieczne warunki pracy,
d) przeciwdziała mobbingowi poprzez jednoznaczne określenie kompetencji pracowników, jasne kryteria ich oceny i zdefiniowanie służbowej podległości, a także wprowadzenie procedur podejmowania decyzji i zasad przepływu informacji,
e) jest odpowiedzialny za jakość i bezpieczeństwo produktów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
f) jest odpowiedzialny za ochronę środowiska w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
g) potępia oferowanie, przekazywanie lub wręczanie pośrednio lub bezpośrednio korzyści materialnych osobistych osobom pełniącym funkcje publiczne lub osobom podejmującym decyzje gospodarcze w przedsiębiorstwach, które wykraczają poza zwyczajowo przyjęte formy, w celu zapewnienia sobie dodatkowych przychylnych decyzji,
h) prze­strzega przepisów prawa konkurencji w przekonaniu, że uczciwa konkurencja jest niezbędnym warunkiem pomyślności przedsiębiorstwa, jego klientów i dostawców,
i) jest uczciwy, wiarygodny i rzetelny w realizacji podjętych zobowiązań gospodarczych,
j) zapewnia poufność informacji i respektuje prawo własności intelektualnej.
3. Przestrzeganie zasad określonych niniejszym kodeksem weryfikuje Komisja Etyki Związku.
Kodeks Honorowy Pracodawcy zatwierdzony przez Zgromadzenie Ogólne Związku w dniu 06.06.2014 roku.