Regionalny Fundusz Szkoleniowy - nowy nabór wniosków! - Aktualności - pracodawcy.info.pl

Regionalny Fundusz Szkoleniowy - nowy nabór wniosków!

Dodano: 13.03.2023
Informujemy, iż Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłosiła kolejny nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na realizację usług szkoleniowych i doradczych w ramach Regionalnego Funduszu SzkoleniowegoWnioski o udzielenie wsparcia należy składać w terminie od 28 marca 2023 roku od godz. 8.00 w generatorze wniosków dostępnym na stronie TARR.
Przypominamy, że proponowane przez naszą organizację usługi rozwojowe
 (szkolenia i doradztwo) mogą zostać zakupione ze środków z uzyskanego dofinansowania w ramach Regionalnego Funduszu Szkoleniowego.
O dofinansowanie mogą się ubiegać mikro, małe i średnie firmy z województwa kujawsko-pomorskiego, które do tej pory nie korzystały ze środków Regionalnego Funduszu Szkoleniowego.
Wnioski o udzielenie wsparcia mogą zostać złożone przez przedsiębiorstwa posiadające:
 • status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, 
• siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, 
• diagnozę potrzeb rozwojowych przeprowadzoną przez konsultantów Operatora/Partnerów (nie dotyczy jedynie przedsiębiorców, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2. POWER). 

Wnioski złożone w oparciu o diagnozy inne niż przeprowadzone przez konsultantów Operatora/Partnerów lub powstałe w ramach Działania 2.2. PO WER nie spełniają kryterium dostępowego.
Termin i sposób składania wniosków: od 28 marca 2023r. od godz.8.00 w generatorze wniosków, a następnie w formie skanu opatrzonego odręcznym podpisem w terminie 3 dni roboczych od złożenia wniosku w generatorze. Za datę złożenia wniosku o udzielenie wsparcia przyjmuje się datę wpływu skanu wniosku.
Wnioski o udzielenie wsparcia są przyjmowane w generatorze wniosków do dnia wyczerpania 120% powyższej alokacji. 
Maksymalna wartość dofinansowania usług rozwojowych (szkoleniowych i doradczych) przewidziana na jednego przedsiębiorcę wynosi:
 • mikroprzedsiębiorstwa - 10 000,00 zł; 
• małe przedsiębiorstwa - 30 000,00 zł przy czym maksymalna wartość usług doradczych nie może być wyższa niż 20 000,00 zł;
• średnie przedsiębiorstwa - 100 000,00 zł przy czym maksymalna wartość usług doradczych nie może być wyższa niż 30 000,00 zł;

- przy czym wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego uczestnika oddelegowanego przez przedsiębiorcę nie może przekroczyć kwoty 5000 zł bez względu na poziom dofinansowania i koszt usługi rozwojowej.
Środki uzyskane w ramach Regionalnego Funduszu Szkoleniowego są refundacją kosztów zakupionych usług szkoleniowych/doradczych. Oznacza to, że Przedsiębiorca, który uzyska wsparcie musi ponieść z własnych środków koszty usług, a następnie otrzyma zwrot środków na podstawie złożonego rozliczenia. Realizacja umowy wsparcia wynosi 2 miesiące.
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa: 
• mikroprzedsiębiorstwa – 70%,
• małe przedsiębiorstwa – 60%,
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%.

Preferencyjny poziom dofinansowania: + 10%:
 • pracownicy w wieku 50 lat i więcej; 
• pracownicy o niskich kwalifikacjach; • przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu; 
• usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji); 

-jednakże nie więcej niż 80%.
Jesteśmy zarejestrowani w Bazie Usług Rozwojowych i posiadamy doświadczenie w realizacji usług rozwojowych procedowanych za pośrednictwem tej bazy. Zapraszamy do kontaktu!

CZYTAJ RÓWNIEŻ