Naukowcy i przedsiębiorcy dyskutują o zagospodarowaniu odpadów

Dodano: 04.01.2022
Politechnika Bydgoska, Pracodawcy Pomorza i Kujaw oraz Bydgoski Klaster Przemysłowy realizują w partnerstwie projekt DIALOG 2.0.  Aktualnie prowadzone są warsztaty – smart labs – podczas których  przedsiębiorcy i naukowcy analizują obszary do potencjalnej współpracy badawczo-rozwojowej.  Kolejne spotkanie (20.12.2021) dotyczyło zastosowania odpadów, w tym możliwości ponownego wykorzystania tworzyw sztucznych. To problem rozwojowy, który został zdiagnozowany w przedsiębiorstwach produkcyjnych podczas przeprowadzonych wcześniej 100 indywidualnych wywiadów z kadrą zarządzającą firm z regionu kujawsko-pomorskiego.
Spotkanie miało charakter warsztatowy wg metodologii wypracowanej przez Bank Światowy. Uczestniczyli w nim przedstawiciele trzech wydziałów Politechniki Bydgoskiej, którzy prowadzą prace badawcze w tym obszarze: Wydział Inżynierii Mechanicznej, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej oraz Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Ich zainteresowania obejmują między innymi: analizę fizykochemiczną odpadów przemysłowych i opracowanie sposobów ich zagospodarowania, recykling materiałowy tworzyw i kompozytów polimerowych, badania recyklatów tworzyw i kompozytów polimerowych – analiza ich właściwości przetwórczych i użytkowych (stabilności termicznej, właściwości reologicznych, właściwości mechanicznych), badania możliwości zastosowania surowców odpadowych w kierunku modyfikacji materiałów polimerowych, możliwości zastosowania surowców odpadowych pochodzenia naturalnego do modyfikacji polimerów (np. napełniacze pochodzenia roślinnego), zastosowanie mineralnych surowców odpadowych w modyfikacji tworzyw, opracowanie koncepcyjne nowych produktów wytwarzanych z recyklatów i kompozytów z napełniaczami odpadowymi.
W ramach rozwijania nowego modelu współpracy przedstawiciele uczelni, instytucji otoczenia biznesu oraz firm dyskutowali o wdrożeniu na rynek produktów z wykorzystaniem odpadów oraz działaniach neutralizowania odpadów szkodliwych. Uczelnia chce wspierać przedsiębiorców swoją wiedzą popartą badaniami, aby odpady stały się surowcem do dalszego wykorzystywania.  W ramach prac badawczych oferuje także testowanie materiałów do zastosowania np. w budownictwie. Dyskusja objęła też kontekst świadomości społecznej i rozumienia słowa „odpad”, które bywa odbierane w negatywnym znaczeniu, podczas gdy na świecie jest traktowane jako surowiec do przekształcania w nowe wyroby. Połączenie kompetencji naukowców z kilku wydziałów oraz opracowanie ścieżki badania różnych typów odpadów (pozwalającej na identyfikację możliwości czy opłacalności ich przetwarzania i zagospodarowania) to kluczowy  kierunek dla dalszej współpracy z biznesem.  

CZYTAJ RÓWNIEŻ