Kolejny nabór w Regionalnym Funduszu Szkoleniowym - Aktualności - pracodawcy.info.pl

Kolejny nabór w Regionalnym Funduszu Szkoleniowym

Dodano: 30.09.2022
Informujemy, że Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłosiła dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na realizację usług szkoleniowych i doradczych w ramach Regionalnego Funduszu Szkoleniowego. To kolejna szansa na pozyskanie dofinansowania na rozwój swojej kadry! 
Wnioski o udzielenie wsparcia mogą zostać złożone przez przedsiębiorstwa posiadające:
status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, - siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
- diagnozę potrzeb rozwojowych przeprowadzoną przez konsultantów Operatora/Partnerów (nie dotyczy jedynie przedsiębiorców, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2. POWER).

Wnioski złożone w oparciu o diagnozy inne niż przeprowadzone przez konsultantów Operatora/Partnerów lub powstałe w ramach Działania 2.2. PO WER nie spełniają kryterium dostępowego.
Do wsparcia w ramach projektu kwalifikują się wnioski o udzielenie wsparcia obejmujące usługi rozwojowe wpisane do Bazy Usług Rozwojowych, dostępnej pod adresem www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl . 
Przypominamy, że oferowane przez nas usługi rozwojowe (szkolenia i doradztwo) mogą zostać dofinansowane ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Funduszu Szkoleniowego. Chętnie przygotujemy ofertę odpowiadającą potrzebom firmy. Nasza organizacja jest zarejestrowana w Bazie Usług Rozwojowych i posiadamy doświadczenie  w realizacji szkoleń i doradztwa. Zapraszamy do kontaktu!

Wnioski można składać od 11 października 2022r. od godz.8.00 w generatorze wniosków dostępnym na stronie www.uslugirozwojowe.tarr.org.pl, a następnie w formie skanu opatrzonego odręcznym podpisem w terminie 3 dni roboczych od złożenia wniosku w generatorze. Za datę złożenia Wniosku o udzielenie wsparcia przyjmuje się datę wpływu skanu wniosku. 
Wielkość środków przeznaczonych na nabór wniosków nr 28/09/2022 wynosi: 2 500 000,00 złWnioski o udzielenie wsparcia są przyjmowane w generatorze wniosków do dnia wyczerpania 120% powyższej alokacji. Po tym czasie nabór wniosków w generatorze zostaje zamknięty,  o czym przedsiębiorcy zostaną powiadomieni na stronie www.uslugirozwojowe.tarr.org.pl . 
Maksymalna wartość dofinansowania usług rozwojowych (szkoleniowych i doradczych) przewidziana na jednego przedsiębiorcę wynosi: - mikroprzedsiębiorstwa - 10 000,00 zł;
małe przedsiębiorstwa -  30 000,00 zł przy czym maksymalna wartość usług doradczych nie może być wyższa niż 20 000,00 zł;
średnie przedsiębiorstwa - 100 000,00 zł przy czym maksymalna wartość usług doradczych nie może być wyższa niż 30 000,00 zł. 
Wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego uczestnika oddelegowanego przez przedsiębiorcę nie może przekroczyć kwoty 5000 zł bez względu na poziom dofinansowania i koszt usługi rozwojowej.
Środki uzyskane w ramach Regionalnego Funduszu Szkoleniowego są refundacją kosztów zakupionych usług szkoleniowych/doradczych. Oznacza to, że Przedsiębiorca, który uzyska wsparcie musi ponieść z własnych środków koszty usług, a następnie otrzyma zwrot środków na podstawie złożonego rozliczenia. Realizacja umowy wsparcia wynosi 2 miesiące. 
Uzyskanie wsparcia w ramach obecnego naboru uniemożliwia przedsiębiorcy aplikowanie w ramach kolejnych konkursów.
Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz wytyczne dotyczące naboru zawiera Regulamin naboru, dostępny na stronie internetowej Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego pod adresemwww.usługirozwojowe.tarr.org.pl. 

CZYTAJ RÓWNIEŻ