Dofinansowanie projektów dot. poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy - Aktualności - pracodawcy.info.pl

Dofinansowanie projektów dot. poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy

Dodano: 07.02.2024
Na początku lutego ZUS ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów dotyczących poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy
Celem konkursu jest wybór projektów, które:
- poprawią bezpieczeństwo i higienę pracy,
- zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi,
- zredukują niekorzystne oddziaływanie czynników ryzyka na stanowiskach pracy.
Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:
- bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy,
- urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym,
- oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym,
- ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną
- urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza,
- sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy,
- sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego,
- sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne,
- środki ochrony indywidualnej.
Uwaga! W ramach ww. obszarów technicznych, zostały określone kwalifikowalne działania inwestycyjne, wskazane w katalogu działań stanowiącym załącznik nr 4 do regulaminu konkursu.
Maksymalna kwota dofinansowania działań inwestycyjnych projektu wynosi 299 000,00 zł brutto. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 80% szacowanej wartości projektu, z uwzględnieniem ograniczeń kwotowych, określonych w wybranych punktach katalogu działań (katalog kosztów kwalifikowalnych). Wnioski o dofinansowanie można składać od 26 lutego do 27 marca 2024 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 grudnia 2024 roku. Planowany termin realizacji inwestycji to rok 2025 (termin realizacji projektu nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż 6 miesięcy). Rozpoczęcie realizacji inwestycji jest możliwe dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie
Do konkursu może przystąpić płatnik składek, który spełnia ŁĄCZNIE następujące warunki:
- nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne,
- nie zalega z opłacaniem podatków,
- nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem,
- nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania,
- nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.
W przypadku chęci wzięcia udziału w konkursie, zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami:
Radosław Ostrówka
konsultant

693 565 690
ostrowka@pracodawcy.info.pl
Dodatkowe informacje znajdują się na stronie ZUSU.

CZYTAJ RÓWNIEŻ