Zapytanie ofertowe "Region Otwarty na Innowacje"

25.06.2014

„Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców stosując zasadę konkurencyjności w ramach Projektu „Region Otwarty na Innowacje” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw (nr Projektu WND-POKL.08.02.01-04-025/12), serdecznie zapraszają do złożenia oferty na realizację usług brokerskich w zakresie wsparcia MMŚP, celem którego jest zawiązanie porozumienia o współpracy pomiędzy jednostką naukową, a przedsiębiorcą oraz przygotowanie założeń techniczno-ekonomicznych dla innowacyjnego rozwiązania do wdrożenia w firmie.
Szczegóły zapytania ofertowego w załączeniu.
Formularz ofertowy stanowiący załącznik do zapytania ofertowego należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Mennica 6, 85-112 Bydgoszcz sekretariat (2 piętro), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.07.2014r.  do godz. 15.00

Zapytanie ofertowe

Standard świadczenia usługi brokerskiej w ramach projektu "Region Otwarty na Innowacje"

Raport końcowy

Założenia techniczno-ekonomiczne

Karta wykonania doradztwa

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Oświadczenie o współfinansowaniu wynagrodzenia ze środków POKL

Oświadczenie

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia