O projekcie

Projekt „Strategie innowacji” realizowany jest w ramach Poddziałania 2.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 i skierowany jest do  6 mikro, małych i średnich przedsiębiorców posiadających siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Realizacja projektu rozpoczęła się 01.09.2014r. i  potrwa do 30.06.2015r.

 

Weryfikacja kategorii mikro-, małego- lub średniego przedsiębiorcy będzie odbywać się w oparciu o warunki określone w załączniku I rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) [Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008r.].

 

KWALIFIKATOR MŚP -  http://www.parp.gov.pl/index/index/72

 

Wsparcie udzielane w ramach Projektu będzie stanowiło pomoc de minimis. Przedsiębiorca ubiegający się  o wsparcie będzie musiał zatem spełnić wymogi Rozporządzenia Komisji WE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.

 

Realizacja Projektu  podzielona jest na 2 etapy:

ETAP 1 – STRATEGICZNE WSPARCIE SZKOLENIOWO - DORADCZE – Wnioskodawcy, którzy spełnili kryteria kwalifikujące do udziału w projekcie  podpiszą umowę wsparcia doradczo-szkoleniowego.
W ramach usług doradczo-szkoleniowych w wymiarze 540 h( 90 h na Beneficjenta) przeprowadzona zostanie pogłębiona analiza potrzeb 20 pracowników na stanowiskach kierowniczych z 6 MMŚP objętych wsparciem w zakresie barier kompetencyjnych w obszarze wprowadzania zmian (w formie ankietowej i rozmów z doradcą), cykl warsztatów strategicznych dla 46 osób z 6 MMŚP, które wzmocnią komunikację w zespole oraz doradztwo polegające na identyfikacji strategii innowacyjnej poprzez analizę aktualnego potencjału firmy (poznanie sytuacji wewnętrznych i zewnętrznych), identyfikacji szans i zagrożeń rynkowych, opracowaniu misji/wizji oraz celów strategicznych i operacyjnych oraz przyporządkowanych im wskaźników (w perspektywie wieloletniej).
Rezultatem etapu I jest opracowana i gotowa do wdrożenia w przedsiębiorstwie strategia innowacji. Na zakończenie I etapu Beneficjanci zobligowani są do podjęcia uchwały w sprawie wdrożenia opracowanej strategii. Powyższy dokument musi zostać dostarczony do Biura Projektu w terminie 10 dni roboczych od otrzymania opracowanej strategii rozwoju.
Niedostarczenie dokumentu skutkuje wyłączeniem udzielonego wsparcia i obowiązkiem zwrotu kosztów przypadających na udzielone wsparcie w wysokości 20 000,00 zł.
 
ETAP II - COACHING STRATEGICZNY - objęcie kadry zarządzającej Beneficjenta (12 osób z grupy biorącej udział w warsztatach i doradztwie strategicznym) usługami doradczymi w wymiarze  60 h (10h na Beneficjenta). Doradztwo realizowane będzie w formie coachingu i dotyczyć będzie wprowadzenia założeń strategii innowacyjnej w firmie. Z udziałem doradcy zewnętrznego zostaną omówione efektywne metody i narzędzia sprzyjające osiągnięciu celów strategicznych i operacyjnych. Coaching ma uświadamiać menadżerom konieczność ciągłego weryfikowania miar powodzenia realizacji strategii innowacyjnej i podejmowania działań korygujących w razie występowania odchyleń.
 

 

 

 

 Zapraszamy do udziału!

 

 

Podstrona projektu współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia