Polityka jakości

 

POLITYKA JAKOŚCI

„Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców to profesjonalna organizacja działająca w regionie kujawsko-pomorskim, która dostarcza swoim członkom i innym przedsiębiorcom usługi wspierające ich rozwój.

Pomagamy naszym Klientom znaleźć korzystne rozwiązania rozwojowe. Identyfikujemy ich potrzeby i dostarczamy  usługi, które prowadzą do rozwoju postaw przedsiębiorczych, zwiększenia konkurencyjności  i innowacyjności przedsiębiorstw oraz doskonalenia ich metod działania.

„Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców utrzymuje system zarządzania jakością spełniający wymagania normy  PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie usług szkoleniowych oraz doradczych o charakterze ogólnym i proinnowacyjnym.

Realizujemy politykę jakości, która zakłada utrzymywanie wysokiego poziomu realizowanych usług, a tym samym dążenie do zadowolenia Klientów. Nasze usługi odpowiadają potrzebom Klienta i są dostosowane do specyfiki jego działalności. Przywiązujemy bardzo dużą wagę do umacniania kultury organizacyjnej opartej na współpracy, partnerstwie, wzajemnym szacunku i pracy zespołowej. Każdy pracownik „Pracodawców Pomorza i Kujaw” Związku Pracodawców  jest odpowiedzialny za jakość pracy i etykę zawodową na własnym stanowisku oraz świadomy ich wpływu na zadowolenie Klientów i wyniki organizacji. Poprzez realizację polityki jakości dążymy do budowy silnego zaplecza eksperckiego o wysokich kompetencjach.

Naszą politykę jakości realizujemy poprzez:

- utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015,

- identyfikowanie czynników wewnętrznych i zewnętrznych mających powiązanie z jakością oraz wpływających na cel funkcjonowania organizacji, a następnie ich uwzględnienie przy planowaniu działań operacyjnych,

- ciągłe określanie oraz nadzór nad ryzykiem i szansami dla realizowanych procesów,

- stałą orientację na oczekiwania Klientów oraz stron innych zainteresowanych oraz ciągłe  doskonalenie  oferty,

- fachową i rzetelną obsługę oraz indywidualne podejście do każdego Klienta,w  tym  świadczenie usług  o wysokiej jakości i wartości dodanej, realizowanych w uzgodnionych  terminach i akceptowalnej cenie,

- doskonalenie  systemu zarządzania jakością, w tym  systematyczny rozwój procesów zachodzących w naszej organizacji i metod pracy,

- monitorowanie jakości i skuteczności świadczonych usług,

- stałe zarządzanie wiedzą organizacji oraz podnoszenie kompetencji i zaangażowania personelu,

-podnoszenie poziomu zaufania do organizacji  poprzez budowanie poprawnych relacji z  klientami  i partnerami biznesowymi.

 

Zarząd „Pracodawców Pomorza i Kujaw” Związku Pracodawców bezpośrednio uczestniczy w pracach nad osiąganiem i utrzymaniem deklarowanej polityki jakości i jest gwarantem prawidłowego funkcjonowania przyjętego Systemu Zarządzania Jakością.

Tak określoną Politykę Jakości Zarząd „Pracodawców Pomorza i Kujaw” Związku będzie  realizować wspólnie z pracownikami, dbając o jej aktualność.

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia