FBiW - Voucher Badawczy

Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy to projekt grantowy realizowany w latach 2016-2019 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt zakłada rozwój systemu innowacji oraz funkcjonowanie programu bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji, grantów) na realizację działań badawczo-rozwojowych dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, prowadzących działalność gospodarczą właśnie na terenie ww. województwa.

Operatorem projektu (Grantodawcą) udzielającym wsparcia jest Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o. (Lider projektu). Działania Lidera wspierają partnerzy:

- „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców,

- Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu,

-Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy.

W projekcie organizowane są nabory wniosków o udzielenie wsparcie przedsięwzięć polegających na zakupie przez MŚP  prac badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych.

Maksymalna intensywność pomocy wynosi nie więcej niż 80% wartości wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Wydatki kwalifikowalne przedsięwzięcia badawczego muszą wynosić nie mniej niż 20 000,00 PLN.

Wydatki kwalifikowalne przedsięwzięcia badawczego mogą wynosić nie więcej niż 100 000,00 PLN.

Pracodawcy Pomorza i Kujaw zapraszają zainteresowanych przedsiębiorców do umawiania spotkań informacyjnych na temat zasad wsparcia w projekcie Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy.

Kontakt:

biuro@pracodawcy.info.pl

tel. 52 524 09 20

Szczegółowe informacje o projekcie Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy wraz z dokumentacją konkursową  są aktualizowane na stronie Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji: www.kpai.pl

Projekt Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy realizowany w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: projekty grantowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia
FacebookTab