Program pilotażowy Voucher Badawczy

PROJEKT ZREALIZOWANY

 

 

W okresie od 1 września 2010 r. do 31 grudnia 2013 r. realizowany był w województwie kujawsko pomorskim projekt pt. Program pilotażowy w województwie kujawsko-pomorskim „Voucher badawczy”. Był on finansowany jako indywidualny projekt kluczowy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (Działanie 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii) i skierowany do mikro, małych i  średnich przedsiębiorstw działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Realizatorem projektu był Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców – aktualnie „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców.Koncepcja programu i instrumentu finansowego została zaczerpnięta przez realizatora projektu z doświadczeń programu RAPIDE, w którym w latach 2008-2010 uczestniczył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Realizacja projektu wiązała się chęcią rozwiązania problemów zdiagnozowanych w regionie, a mianowicie z:utrudnionym dostępem do finansowania  innowacyjnych pomysłów przez MSP, małą aktywnością jednostek naukowych w realizacji badań na rzecz biznesu i niskim poziomem współpracy sektora MSP z jednostkami naukowymi w województwie kujawsko-pomorskim. Celem projektu było zwiększenie dostępu dla MSP do wiedzy o nowych technologiach i wzrost innowacji produktowych i procesowych w ich działalności. Istotą projektu było kompleksowe wsparcie - w postaci vouchera (bezzwrotnej dotacji) - zakupu usług badawczo-rozwojowych na rzecz MSP, istotnych dla przedsiębiorcy w trakcie opracowywania nowego lub ulepszonego produktu oraz zmian procesowych w przedsiębiorstwie oraz usług zlecenia badań przemysłowych lub prac rozwojowych i/ lub w zakresie badania wyrobów na zgodność z obowiązującymi w danej branży i dany wyrób wymaganiami normatywnymi (tylko w przypadku badań dotyczących modelu/prototypu nowego produktu).

W ramach realizowanego programu pilotażowego premiowane były przedsięwzięcia MSP spełniające następujące kryteria:

a) realizacja współpracy z jednostką naukową  posiadającą siedzibę/filię/oddział i prowadzącą działalność w zakresie badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,

b) realizacja prac badawczo-rozwojowych w ramach branż kluczowych dla gospodarki regionalnej określonych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2015 (dalej RSI);

 c) realizacja przedsięwzięć badawczych prowadzących do innowacji na skalę krajową lub światową,

d) realizacja przedsięwzięcia badawczego  w zakresie badań przemysłowych i/lub badań rozwojowych prowadzi do zainicjowania lub rozwoju współpracy z innymi przedsiębiorstwami i jednostkami naukowymi w ramach powiązania kooperacyjnego,

e) realizacja Przedsięwzięcia Badawczego prowadzi do nawiązania trwałej współpracy z jednostką naukową (popartej długofalową umową o współpracy).

Udzielano dwóch rodzajów wsparcia, różniących się zakresem i kwotą, a mianowicie:

- voucher typu 1 (stanowiący wsparcie na rozpoczęcie współpracy firmy jednostką naukową, przeznaczony dla firm które nigdy nie korzystały ze współpracy z takimi jednostkami; jego maksymalna kwota to 25.000 złotych, intensywność wsparcia do 100%, a czas realizacji to maksymalnie 8 miesięcy),

- voucher typu 2 (stanowiący wsparcie na rozwój współpracy firmy z jednostką naukową, przewidziany dla firm które już korzystały ze współpracy z takimi jednostkami; jego maksymalna kwota to 50.000 złotych, intensywność wsparcia do 80%, a czas realizacji to maksymalnie 12 miesięcy).

Firma, która skorzystała z Vouchera typu 1 mogła skorzystać także z Vouchera typu 2. Dotacje były wypłacane na rzecz Wykonawcy usługi – jednostki naukowej - w ramach umowy zawartej z MSP, po wykonaniu usługi.

Wsparcie udzielane było w postaci vouchera stanowiącego bezzwrotną dotację i przeznaczone na zakup usług badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania nowych lub ulepszonych produktów (w tym usług) lub procesów w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. Wsparcie mogło dotyczyć zakupu usług: w zakresie badań przemysłowych lub prac rozwojowych i/lub w zakresie badania wyrobów na zgodność z obowiązującymi w danej branży i dany wyrób wymaganiami normatywnymi - tylko w przypadku opracowania przez Wnioskodawcę innowacji produktowej (kwalifikowane będą wyłącznie badania dotyczące modelu/prototypu nowego wyrobu). Wsparcie finansowe w projekcie stanowiło pomoc de minimis.

W ramach Programu pilotażowego w województwie kujawsko-pomorskim „Voucher badawczy” w ramach całkowitej wartości projektu wyodrębniono środki o wartości 6 mln zł  stanowiące łączną alokację przeznaczoną na dofinansowanie przedsięwzięć badawczych wyłonionych w konkursach organizowanych dla MŚP. Przeprowadzono łącznie 4 konkursy dla MŚP (nabory wniosków), w wyniku których MŚP otrzymały wsparcie finansowe na realizację 184 przedsięwzięć badawczych. Zauważyć należy, iż program pilotażowy oferował wnioskodawcom wysokie szanse na powodzenie aplikacji (prawie 65% złożonych wniosków uzyskało wsparcie). Prawie 80% z wnioskodawców, którzy uzyskali wsparcie, reprezentowało branże zgodne z RSI (dominowały branże elektroniczna, elektromechaniczna, elektrotechniczna, teleinformatyczna i chemiczna). Wnioski z analizy i ewaluacji programu pilotażowego doprowadziły do uruchomienia kolejnego programu. Formuła Vouchera Badawczego, dzięki skuteczności działania „Pracodawców Pomorza i Kujaw” Związku Pracodawców  została zaakceptowana zarówno przez przedsiębiorców, jak i jednostki naukowe. Co więcej, pojawiła się  potrzeba wymiany „najlepszych praktyk” między uczelniami w zakresie sposobu organizacji współpracy z przedsiębiorcami (kwestie prawne, ekonomiczne i organizacyjne) i aktywizacji „białych plam”, tj. miast i powiatów, w których firm innowacyjnych aplikujących o środki jest mało lub nie ma wcale.

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego firma ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. sporządziła  opracowanie pt. „Analiza projektu „Program pilotażowy w województwie kujawsko-pomorskim Voucher badawczy”, którewykazało, że realizacja „Programu pilotażowego…” przyczyniła się znacząco do wspierania budowy sieci powiązań pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorstwami oraz otworzyła nowe przestrzenie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym, a podmiotami gospodarczymi. Potwierdzono tu, że „Program pilotażowy…” pozytywnie wpłynął na wzrost innowacyjności, aktywności podmiotów gospodarczych na rynku krajowym oraz ich konkurencyjności, a także był jednym z pierwszych tego typu działań w kraju i regionie (to pionierskie przedsięwzięcie opracowane i wdrożone przez „Pracodawców Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców) mających na celu zwiększenie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi, a przedsiębiorstwami. Projekt ten został też uznany za dobrą praktykę w raporcie przygotowanym na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Ewaluacja projektów kluczowych realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 i ich wpływ na efektywność zarządzania rozwojem". Szczególne uznanie budziło tu realne konsultowanie procedur udzielania Vouchera badawczego z przedsiębiorstwami i z jednostkami naukowymi, czyli z interesariuszami, którzy potem  brali udział w projekcie.

 

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia