Wyniki konkursu naboru do Vouchera Badawczego konkursy nr 1 i 2

Voucher badawczy – ogłoszenie wyników
Uprzejmie informujemy, że Zarząd ”Pracodawców Pomorza i Kujaw” Związku Pracodawców na posiedzeniu w dniu 12.06.2014r. podjął decyzję o rozpatrzeniu wniosków o udzielenie wsparcia w projekcie Voucher badawczy złożonych w ramach procedury odwoławczej w 1. Konkursie. 

Lista wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy rozpatrzonych pozytywnie, z decyzją co do udzielenia wsparcia, zawiera załącznik nr 1.

Lista wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy rozpatrzonych negatywnie, z powodu negatywnej oceny formalnej, zawiera  załącznik nr 2.

Listę wniosków wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy rozpatrzonych negatywnie, z powodu negatywnej oceny merytorycznej, zawiera załącznik nr 3.

O terminie podpisania umów, Wnioskodawcy, zostaną powiadomieni przez Biuro Projektu w formie wiadomości pocztą elektroniczną, zgodnie z § 15 ust.2 Regulaminu przyznawania i rozliczania wsparcia w ramach Projektu „Voucher badawczy”.

=====================================================

Ogłoszenie wyników naboru wniosków w ramach Konkursu nr 2 – Voucher kooperacyjny

Uprzejmie informujemy, że Zarząd ”Pracodawców Pomorza i Kujaw” Związku Pracodawców na posiedzeniu w dniu 12.06.2014r. podjął decyzję o rozpatrzeniu wniosków o udzielenie wsparcia w projekcie Voucher badawczy złożonych w 2. Konkursie.

Lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie, z decyzją co do udzielenia wsparcia, zawiera załącznik nr 1

Lista wniosków rozpatrzonych negatywnie, z powodu negatywnej oceny formalnej, zawiera załącznik nr 2

Listę wniosków rozpatrzonych negatywnie, z powodu negatywnej oceny merytorycznej, zawiera załącznik nr 3 

O terminie podpisania umów, Wnioskodawcy zostaną powiadomieni przez Biuro Projektu w formie wiadomości pocztą elektroniczną, zgodnie z § 15 ust.2 Regulaminu przyznawania i rozliczania wsparcia w ramach Projektu „Voucher badawczy”.

Informujemy, że zgodnie § 14 ust.2 Regulaminu przyznawania i rozliczania wsparcia w ramach Projektu „Voucher badawczy” Wnioskodawca, którego wniosek zostanie oceniony negatywnie, uprawniony jest do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania w tej sprawie informacji z Biura Projektu. Informacja o wynikach naboru zostanie wysłana do Państwa niezwłocznie w formie listu poleconego za potwierdzeniem odbioru oraz dodatkowo w formie elektronicznej.

Termin na wniesienie odwołania rozpoczyna swój bieg od dnia następującego po dniu otrzymania ww. informacji listem poleconym.

Szczegóły procedury odwoławczej zostały uregulowane w § 14 Regulaminu oraz zamieszczone w zakładce Najczęściej zadawane pytania pod hasłem „Procedura odwoławcza wniosków o udzielenie wsparcia”.

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia