Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił konkurs w ramach Poddziałania 5.2.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw.  W konkursie przewidziano wsparcie na projekty inwestycje zwiększające potencjał produkcyjny przedsiębiorstwa poprzez:

-  rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów,

-  dywersyfikację (zróżnicowanie) produkcji lub świadczenia usług przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów,

-  działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego.

O powyższe wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które spełniają kryteria:

-  projekty dotyczą działalności produkcyjnej,

-  małe, średnie lub duże przedsiębiorstwa mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, działające min. 12 miesięcy,

-  przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 30 pracowników w dniu ogłoszenia konkursu,

-  przedsiębiorstwa współpracujące ze szkołą zawodową co najmniej w zakresie organizacji praktyk, zawodowych lub staży dla uczniów szkół zawodowych.

W ramach konkursu do wsparcia przewidziano projekty polegające na zakupie maszyn, urządzeń lub ewentualne prace budowlane nie przekraczające 20% wartości projektu. Maksymalna wartość projektu dla niniejszego poddziałania to kwota poniżej 8 mln zł. Wartość minimalna projektu to 2 mln zł.

Wielkość środków przewidziana do alokacji na dzień ogłoszenia naboru wynosi 29 040 900,00 zł.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu będzie prowadzony od 17.03.2014 r. do 28.03.2014 r.

Maksymalny udział dofinansowania ze środków RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi do: 70 % w przypadku małych przedsiębiorstw; 60 % w przypadku średnich przedsiębiorstw i 50 % w przypadku dużych przedsiębiorstw.

Szczegóły konkursu na stronie Urzędu Marszałkowskiego LINK

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia