Region otwarty na innowacje - konkurs nr 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRACODAWCY POMORZA I KUJAW” ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
NA LATA 2007 – 2013

OŚ PRIORYTETOWA VIII: Regionalne Kadry Gospodarki, DZIAŁANIE 8.2.: Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1.: Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

OGŁASZAJĄ NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA TYMCZASOWE ZATRUDNIENIE WYSOKO WYKWALIFIKOWANEGO PERSONELU w ramach Projektu „Region Otwarty na Innowacje”, w Konkursie nr 2.

O otrzymanie bezzwrotnego wsparcia mogą ubiegać się mikro, mali  i średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę lub oddział w województwie kujawsko – pomorskim, którzy otrzymali wsparcie w ramach Projektu „Program pilotażowy w województwie kujawsko-pomorskim Voucher Badawczy”, z wyłączeniem podmiotów  wskazanych w rozdziale 5. Regulaminu Przyznawania i Rozliczania Wsparcia na Tymczasowe Zatrudnienie Wysoko Wykwalifikowanego Personelu w ramach Projektu „Region Otwarty na Innowacje”, dostępnego na stronie internetowej www.otwarteinnowacje.pl.

Wsparcie w ramach Projektu może być udzielone wyłącznie na Tymczasowe Zatrudnienie Wysoko Wykwalifikowanego Personelu, którego efektem będzie opracowanie koncepcji innowacyjnych rozwiązań (produktowych i/lub procesowych) do wdrożenia w firmie Wnioskodawcy.

Maksymalne dofinansowanie Tymczasowego Zatrudnienia Wysoko Wykwalifikowanego Personelu wynika z iloczynu maksymalnej ilości godzin zatrudnienia, która może być dofinansowana (150h), i maksymalnej stawki godzinowej brutto (wraz z narzutami przedsiębiorcy), która może być dofinansowana (250,00zł). Dofinansowanie udzielane jest w wysokości wyznaczanej zgodnie z zapisami w rozdziale 7. punkt 3. Regulaminu.

Budżet Programu na Tymczasowe Zatrudnienie Wysoko Wykwalifikowanego Personelu wynosi 1 125 000,00 PLN.

Liczba MŚP objętych wsparciem w zakresie tymczasowego zatrudnienia wysoko wykwalifikowanego personelu – 30.

Liczba pracowników naukowych zatrudnionych w MŚP – 30.

Przewidywana wielkość środków finansowych do alokacji w ramach Konkursu nr 2 wynosi 487 500,00 zł.

Ostateczna pula środków uzależniona będzie od rozstrzygnięć Konkursu nr 1.

Wsparcie finansowe stanowi pomoc de minimis i  jest udzielane na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1598).

Nabór będzie prowadzony od dnia 02 czerwca 2014 r. do dnia 13 czerwca 2014 r. w Biurze Projektu, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00.

Miejscem składania wniosków o dofinansowanie jest siedziba Biura Projektu: „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców przy ul. Mennica 6, w Bydgoszczy.

Szczegółowe informacje, w tym: formularz wniosku, wzór umowy, Regulamin przyznawania i rozliczania wsparcia, zamieszczone są na stronie internetowej www.otwarteinnowacje.pl oraz dostępne w Biurze Projektu:, ul. Mennica 6, 85-112 Bydgoszcz, tel. (52) 585-91-55, fax (52) 585-91-61, e-mail: buczek@pracodawcy.info.pl

DOKUMENTY NABORU

 

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia