Projekt Akademia Menadżera w MŚP - dofinansowanie usług rozwojowych

Informujemy, że Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” - Operator projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Akademia menadżera MŚP” w województwie kujawsko-pomorskim, rozpoczęło nabór formularzy rejestracyjnych do projektu.

Pracodawcy Pomorza i Kujaw posiadają akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Bazy Usług Rozwojowych i status Ośrodka Innowacji, dzięki czemu możemy być wykonawcą usług. O ich wysokiej jakości świadczy Certyfikat Sytemu Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015.
Cel projektu:
Wzrost kompetencji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi u:
- właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i/lub
- pracowników MŚP zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i/lub
- pracowników MŚP wobec, których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze w oparciu o dostęp do Bazy Usług Rozwojowych.
Grupa docelowa projektu:
Projekt skierowany jest do przedsiębiorstw, spełniających następujące warunki:
a) należą do sektora MŚP;
b) posiadają siedzibę główną na terenie tzw. Makroregionu 1, w tym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
c) planują objęcie wsparciem w ramach projektu właścicieli przedsiębiorstw i/lub osoby zajmujące stanowiska kierownicze i/lub osoby przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze;
d) posiadają diagnozę potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa, a w przypadku nie posiadania takiego dokumentu, deklarują gotowość do jego przygotowania w ramach projektu;
e) spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;
f) nie zostały objęte wsparciem w ramach „Akademii Menadżera MŚP”, tj. nie otrzymały dofinansowania w ramach projektów realizowanych przez innych Operatorów, wyłonionych w konkursie.
Zakres i kwoty wsparcia:
1. Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane w formie refundacji poniesionych przez Przedsiębiorcę kosztów usług wybranych z Bazy Usług Rozwojowych, dostępnych na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/, zgodnie z podpisaną przez Przedsiębiorcę umową dotyczącą refundacji kosztów usług rozwojowych.
2. Wsparcie w ramach projektu może obejmować refundację kosztów:
- opracowania diagnozy potrzeb rozwojowych;
- usług rozwojowych np. w postaci szkoleń i doradztwa dla właścicieli MŚP i/lub pracowników MŚP zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i/lub pracowników MŚP przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego w zakresie uniwersalnych kompetencji menadżerskich.
Przedsiębiorca może skorzystać w ramach jednej umowy z więcej niż jednej usługi rozwojowej.
3. W przypadku, gdy Przedsiębiorca dysponuje diagnozą, Operator dokonuje weryfikacji czy diagnoza spełnia następujące warunki:
- diagnoza została przygotowana nie wcześniej niż 3 lata wstecz – pod uwagę będzie brany taki sam okres, jak przy obliczaniu kwoty pomocy de minimis;
- zawiera elementy, o których mowa w minimalnym zakresie diagnozy potrzeb rozwojowych, stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.
4. Maksymalna kwota wsparcia wynikająca z projektu, jest uzależniona od wielkości firmy i wynosi odpowiednio:
- mikroprzedsiębiorstwo: 10 000,00 PLN
- małe przedsiębiorstwo: 24 000,00 PLN
- średnie przedsiębiorstwo: 36 687,50 PLN
5. Maksymalna kwota wsparcia przypadająca na jednego uczestnika projektu (rozumianej jako jeden PESEL) wynosi 12 000,00 PLN.
6. Podstawowym rodzajem pomocy udzielanej w projekcie jest pomoc de minimis - przedsiębiorstwo otrzymuje dofinansowanie w wysokości nie większej niż 80% kwoty wsparcia.
Zgłoszenie do projektu następuje poprzez formularz rejestracyjny, zamieszczony na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Akademia Menadżera MŚP” https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formu....
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z kompletem dokumentów aplikacyjnych jest dostępny na stronie internetowej Operatora - Stowarzyszenia „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” http://www.screp.pl w zakładce: usługi rozwojowe/Akademia Menadżera.
Zapraszamy firmy członkowskie Pracodawców Pomorza i Kujaw do korzystania z bezpłatnych usług informacyjnych Punktu Konsultacyjnego. Nasi konsultanci są dla Państwa dostępni w dni robocze od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu 52 524 09 20 wew. 26 lub mailowo pk@pracodawcy.info.pl.

 

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia