Pracodawcy pomogą wybrać zawód

Pracodawcy Pomorza i Kujaw oraz miasta Bydgoszcz i Toruń zawarły dziś (8 września) porozumienie o współpracy przy realizacji przedsięwzięcia dotyczącego systemowego programu doradztwa edukacyjno – zawodowego w gimnazjach. Na uwagę zasługuje fakt, że jest to pierwsze porozumienie uzgodnione w ramach  Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Terytorialnego.  Inicjatorem  przedsięwzięcia  są Pracodawcy Pomorza i Kujaw. Związek od wielu lat obserwuje rozdźwięk pomiędzy poziomem przygotowania absolwentów, a potrzebami  regionalnego rynku pracy.  Projekt ma wpłynąć na właściwy wybór zawodu i ma formułę otwartą, zatem do jego realizacji mogą przystąpić kolejne gminy. Podpisanie dziś porozumienie sygnowali prezes zarządu Pracodawców Pomorza i Kujaw Mirosław Ślachciak oraz prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski i prezydent Torunia Michał Zaleski.

Przypomnijmy, że ZIT w okresie programowania 2014-2020 pozwoli realizować strategie terytorialne, dotyczące zintegrowanych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Na finansowanie tych działań rząd wydzielił odrębną pulę pieniędzy w ramach funduszy unijnych i przekazał ją częściowo do Regionalnych Programów Operacyjnych.
Współpraca na rzecz realizacji przedsięwzięcia pozwoli na opracowanie i wdrożenie systemowego programu doradztwa edukacyjno - zawodowego na poziomie kształcenia gimnazjalnego w obu miastach. Inicjatywa ta przyczyni się do budowy nowoczesnego i zintegrowanego systemu kształcenia dzieci i młodzieży dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego i będzie zgłoszona do dofinansowania w ramach wspomnianego wcześniej ZITu. Cytując za treścią porozumienia: „Strony postanawiają, iż wspólnie zgłoszą przedsięwzięcie będące przedmiotem porozumienia do realizacji w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 10 „Innowacyjna edukacja”, Priorytet Inwestycyjny PI 10.1:Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

-Na poziomie gimnazjalnym to rodzice wpływają na wybór zawodu. Na współpracę z nimi chcemy kłaść duży nacisk przez cały okres nauczania, bowiem lepiej mieć technika w pracy, niż magistra w domu. W budowaniu nowego modelu doradztwa zawodowego będziemy korzystali z dobrych praktyk niemieckiego partnera, który od wielu lat prowadzi w szkołach  Brandenburgii dokumentację wyboru zawodu – wyjaśnił prezes Mirosław Ślachciak.
- Rozszerzamy formułę doradztwa zawodowego w szkołach. Dzięki współpracy z pracodawcami nasze działania nabiorą rozpędu. Pracodawcy Pomorza i Kujaw dobrze znają potrzeby regionalnego rynku, więc dzięki tej współpracy będziemy mieć lepsze rozeznanie i większe możliwości wsparcia uczniów w wyborze zawodu -  zaznaczył prezydent Rafał Bruski.

W kolejnych etapach przedsięwzięcia  będą realizowane działania pozwalające na opracowanie nowoczesnych narzędzi analitycznych do prowadzenia doradztwa edukacyjno – zawodowego w gimnazjach przez cały okres kształcenia, a nie tylko w ostatniej klasie. Dzięki tej współpracy możliwe będzie  rozwinięcie dialogu środowiska dydaktycznego z rodzicami i lokalnymi przedsiębiorcami. Poznanie potrzeb rynku i ciągłe uświadamianie otoczenia rodzinnego uczniów pozwoli na wdrożenie nowej metody doradztwa zawodowego w gimnazjach w wymiarze długofalowym. Projekt zakłada również badanie losów absolwentów  szkół gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych.

-Dzięki projektowi zwiększymy zainteresowanie nauką w technikach i szkołach zawodowych, co jest dziś dużym problemem. Przekonamy uczniów i rodziców, że są zawody potrzebne na rynku pracy wymagające kształcenia zasadniczego  i warto kształcić się w tym kierunku. Takie działania są bardzo potrzebne. Dziękuję związkowi pracodawców, że zaraził nas tą inicjatywą- dodał prezydent Michał Zaleski.

Liderem przedsięwzięcia  będzie organizacja „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców z siedzibą w Bydgoszczy, zaś Partnerami Miasto Bydgoszcz i Miasto Toruń.

http://www.torun.pl/pl/pierwsza-umowa-w-ramach-zit

http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20140908/REGION/140909246

http://www.bydgoszcz.pl/miasto/aktualnosci/aktualnosci-2014-wrzesien/Por...

http://bydgoszcz24.pl/artykul/strategia-zit-u-laczy-prezydentow-bydgoszc...

http://www.portalkujawski.pl/index.php/bydgoszcz/item/4907-bydgoszcz-z-t...

 

 

 

(fot. Łukasz Okoński/UM Bydgoszcz)

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia