Poszukujemy kandydatki/kandydata na stanowisko Głownego Księgowego!

Ogłaszamy  nabór kandydatów do pracy na stanowisko Głównego Księgowego "Pracodawców Pomorza i Kujaw" Związku Pracodawców.

Miejsce pracy: Bydgoszcz

Zatrudnienie: umowa o pracę, docelowo na  czas nieokreślony.

Oferujemy:

- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w organizacji o ugruntowanej pozycji na regionalnym rynku,

- możliwość rozwoju osobistego i zawodowego,

- interesującą pracę w  środowisku biznesowym gwarantującą zdobycie wartościowych kontaktów, doświadczenia i wiedzy.

Obowiązki:

Główny Księgowy zobowiązany będzie do samodzielnej realizacji powierzonych zadań w zakresie prowadzenia pełnej rachunkowości oraz czynności kadrowo-płacowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulaminami wewnętrznymi organizacji:

  • Zagadnienia związane z kadrami (prowadzenie dokumentacji pracowniczej  zgodnie z przepisami prawa) :

- wszystkie sprawy związane z przyjmowaniem pracownika do pracy: zebranie odpowiednich dokumentów, skierowanie na badania lekarskie, skierowanie na  szkolenie bhp,

- prowadzenie akt osobowych,

- sporządzanie umów o pracę wraz z niezbędnymi dokumentami,

- sporządzanie aneksów do umów o pracę i oddelegowani,

- monitorowanie i kierowanie na badania okresowe i kontrolne,

- monitorowanie i kierowanie na szkolenia bhp,

- sporządzanie świadectw pracy i pism związanych z rozwiązaniem stosunku pracy,

- prowadzenie ewidencji i monitorowanie czasu pracy,

- prowadzenie ewidencji i monitorowanie urlopów,

- prowadzenie ewidencji wyjść prywatnych.

  • Zagadnienia związane z płacami:

- sporządzanie list płac z umiejętnością wyliczania wynagrodzenia chorobowego  (również bez użycia programu komputerowego),

-  prowadzenie rozliczeń z ZUS-em – składki i Urzędem Skarbowym – podatek dochodowy od osób fizycznych,

- sporządzanie pism związanych z przyznawaniem nagród i dodatków,

- sporządzanie umów zleceń i o dzieło zgodnie z aktualnymi przepisami oraz rachunków do w/w umów,

- prowadzenie kartotek wynagrodzeń: umowy o pracę, umowy zlecenia i dzieło, ryczałt za samochód,

- prowadzenie kartotek zasiłkowych. 

  • Zagadnienia związane z księgowością:

- coroczne opracowanie preliminarza dochodów i wydatków na dany rok,

- nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej w oparciu o preliminarz dochodów i wydatków na dany rok,

- nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych,

- księgowanie dokumentów finansowych i gospodarczych, 

- analiza wpływów środków finansowych ze składek członkowskich i innych źródeł przychodów,

- monitorowanie wszystkich należności i windykowanie,

- prowadzenie kasy, sporządzanie dokumentacji  kasowej i księgowanie,

- wystawianie faktur,  not księgowych,

- comiesięczne rozliczanie podatku VAT metodą online, 

- przygotowywanie i realizacja przelewów bankowych,

- drukowanie, dekretacja i księgowanie wyciągów bankowych,

-  prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowo – rzeczowego majątku trwałego,

- sporządzanie sprawozdań finansowych - bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa,

- sporządzanie rozliczeń rocznych do Urzędu Skarbowego i ZUS-u.

  • Inne zagadnienia:

-bieżący controling gospodarki finansowej organizacji,
- monitorowanie zobowiązań wekslowych organizacji,
- udział w realizacji sprawozdań finansowych dotyczących projektów unijnych, opracowywanie dokumentacji księgowej i płacowej związanej z projektami unijnymi,
-przygotowywanie analiz finansowych związanych z zarządzaniem organizacją, pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania,
- zarządzanie ubezpieczeniami organizacji.

Wymagania:

- wykształcenie wyższe ekonomiczne lub pokrewne (pożądane wykształcenie: rachunkowość – finanse),

- co najmniej trzyletnia praktyka zawodowa  na stanowisku głównego księgowego, lub co najmniej sześcioletnia  praktyka zawodowa na stanowisku księgowego,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  publicznych,

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, a ponadto za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu za przestępstwa karne skarbowe,

- znajomość przepisów prawa,  tym zwłaszcza w zakresie rachunkowości, prawa pracy,

- praktyczna wiedza z zakresu finansów,

- umiejętność sporządzania przejrzystych zestawień, raportów i planów finansowych,

- praktyczna znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy i bhp,

- biegła umiejętność obsługi komputera,

- bardzo dobra organizacja pracy,

- odpowiedzialność, dokładność, systematyczność, samodzielność.

 

Dodatkowym atutem będzie:

- doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej lub instytucji otoczenia biznesu łączącej działalność gospodarczą i niegospodarczą,

- wiedza na temat funduszy unijnych,

- znajomość procedur związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem dotacji, w tym pochodzących z funduszy UE.

 

Zapraszamy kandydatki/kandydatów do złożenia CV wraz z listem motywacyjnym do dnia 11.06.2018r.  na adres biuro@pracodawcy.info.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez "Pracodawców Pomorza i Kujaw" Związek Pracodawców moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez "Pracodawców Pomorza i Kujaw" Związek Pracodawców moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatkami/kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

 

INFORMACJA OD ADMINISTRATORA DANYCH

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia