Ogłoszenie wyników naboru wniosków w ramach Konkursu nr 4 – Voucher kooperacyjny

Uprzejmie informujemy, że Zarząd ”Pracodawców Pomorza i Kujaw” Związku Pracodawców na posiedzeniu w dniu 17.11.2014 r. podjął decyzję o rozpatrzeniu wniosków o udzielenie wsparcia w projekcie Voucher badawczy złożonych w 4. Konkursie. Uchwała nr 2 Zarządu "Pracodawców Pomorza i Kujaw" Związku Pracodawców z dnia 17 listopada 2014r. w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu nr 4 (voucher badawczy kooperacyjny)  Uchwała nr 2
Lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie, z decyzją co do udzielenia wsparcia, zawiera załącznik nr 1.
Lista wniosków rozpatrzonych negatywnie, z powodu negatywnej oceny formalnej, zawiera załącznik nr 2.
Listę wniosków rozpatrzonych negatywnie, z powodu negatywnej oceny merytorycznej, zawiera załącznik nr 3.
O terminie podpisania umów, Wnioskodawcy zostaną powiadomieni przez Biuro Projektu w formie wiadomości pocztą elektroniczną, zgodnie z § 15 ust.2 Regulaminu przyznawania i rozliczania wsparcia w ramach Projektu „Voucher badawczy”.
Informujemy, że zgodnie § 14 ust. 2 Regulaminu przyznawania i rozliczania wsparcia w ramach Projektu „Voucher badawczy” Wnioskodawca, którego wniosek zostanie oceniony negatywnie, uprawniony jest do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania w tej sprawie informacji z Biura Projektu. Informacja o wynikach naboru zostanie wysłana do Państwa niezwłocznie w formie listu poleconego za potwierdzeniem odbioru oraz dodatkowo w formie elektronicznej.
Termin na wniesienie odwołania rozpoczyna swój bieg od dnia następującego po dniu otrzymania ww. informacji listem poleconym.
Szczegóły procedury odwoławczej zostały uregulowane w § 14 Regulaminu  oraz zamieszczone w zakładce Najczęściej zadawane pytania pod hasłem „Procedura odwoławcza wniosków o udzielenie wsparcia”.
Zastępca Dyrektora Biura
Lech Światły

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia