NABÓR WNIOSKÓW KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Informujemy, że Powiatowe Urzędy Pracy prowadzą nabory wniosków na dofinansowanie szkoleń dla pracodawców i pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego(KFS).

Dla kogo dofinansowanie:

O dofinansowanie może wystąpić każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

 

 

Wysokość dofinansowania:

  • mikroprzedsiębiorstwa- 100 % kosztów kształcenia ustawicznego,
  • pozostali pracodawcy: 80 % kosztów kształcenia ustawicznego.

 

Całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

Nie podlegają dofinansowaniu szkolenia, które w przeważającej mierze dotyczą tak zwanych kompetencji miękkich (psychospołecznych, interpersonalnych).

Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej określiło priorytety według których będą przyznawane środki w 2020 roku:

  1. Wsparcie osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
  2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powyżej 45 roku życia;
  3. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie/ województwie zawodach deficytowych;
  4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem nowych technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;
  5. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;
  6. Wsparcie realizacji szkoleń instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjąć się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych na nauczycieli kształcenia zawodowego;
  7. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MPRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naborów wniosków:

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy:

Termin naboru wniosków: 10.02.2020 r. do dnia 19.02.2020 r.

https://bydgoszcz.praca.gov.pl/-/11413776-nabor-wnioskow-o-finansowanie-ksztalcenia-z-kfs

Powiatowy Urząd Pracy w Toruniu:

Termin naboru wniosków: 11.02.2020 r. do 14.02.2020

https://muptorun.praca.gov.pl/-/11318899-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-kosztow-ksztalcenia-ustawicznego-pracownikow-i-pracodawcow

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku

Termin naboru wniosków ( II tura naboru): 18.05.2020r. – 22.05.2020r.

https://wloclawek.praca.gov.pl/-/11095907-nabor-wnioskow-na-dofinasowanie-ksztalcenia-ustawicznego-pracownikow-ze-srodkow-krajowego-funduszu-szkoleniowego-na-rok-2020

Zachęcamy do skorzystania.

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia
FacebookTab