Nabór do udziału w Projekcie "Strategia w biznesie-doradztwo dla mikro,małych i średnich przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego"-nabór III

„PRACODAWCY POMORZA I KUJAW” ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

OGŁASZA
NABÓR WNIOSKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:( III nabór)

„STRATEGIA W BIZNESIE-DORADZTWO DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
Z REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO”

 

Projekt „Strategia w biznesie-doradztwo dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego” realizowany jest  w ramach Działania 2.2. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POWR.02.02.00-00-0070/16 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez "Pracodawców Pomorza i Kujaw" Związek Pracodawców (Lidera Projektu) w partnerstwie z Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie (Partnera Projektu).

 

Ogłoszenie o naborze

 

CZEGO DOTYCZY PROJEKT?

Realizacja projektu obejmuje 2 obszary działań:

1. Działania związane z bezpośrednim wsparciem doradczym dla przedsiębiorców, realizowane przez Lidera Projektu,które obejmują realizację wsparcia doradczego (realizacja usług doradczych) w zakresie:

a) analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa (I etap usługi doradczej),

b) realizacji usług doradczych zakończonych opracowaniem planu rozwojowego/strategii rozwoju i doradztwem w  jego wdrożeniu (II etap usługi doradczej).

2. Działania nie związane z bezpośrednim wsparciem dla przedsiębiorców, realizowane przez Partnera Projektu, obejmują:

a) agregację zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych,

b) analizę dostępności usług rozwojowych na rynku zdiagnozowanych w trakcie realizacji usług doradczych,

c) upowszechnienie wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach,

d) ewentualne działania interwencyjne.

Realizacja projektu obejmuje okres od 1.08.2016 roku do 31.01.2018 roku.

Projekt zakłada objęcie wsparciem doradczym 62 przedsiębiorców z województwa kujawsko pomorskiego.

Wsparcie udzielane będzie przedsiębiorcom w trybie ciągłym, w ramach ogłaszanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia, w okresie od września 2016 roku do października 2017 roku.

 

Łączna planowana wartość udzielonego wsparcia wynosi: 780 000,00 zł.

Planowana wartość udzielonego wsparcia w III naborze wniosków: 50 000,00 zł

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa, wymaganych dokumentów, kryteriów oceny złożonych wniosków o przyznanie wsparcia, wartości dofinansowania oraz wkładu własnego zawiera Regulamin udzielania wsparcia wraz z załącznikami który został zamieszczony poniżej oraz jest dostępny w Biurze Lidera Projektu: „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców,ul. Mennica 6, 85-112 Bydgoszcz.

 

TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:

Drugi nabór wniosków do udziału w projekcie będzie prowadzony od dnia 28 października 2016 roku do dnia 17 listopada 2016 roku w godzinach pracy Biura Projektu, tj. od poniedziałku  do piątku w godz. 8.00 - 16.00.

Miejscem składania wniosków wraz załącznikami jest siedziba Biura Lidera Projektu:

 

„Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców
ul. Mennica 6,
85-112 Bydgoszcz

KONTAKT:

Informacji na temat uczestnictwa w projekcie udzielają pracownicy Biura Lidera Projektu:

Daria Jankowska-Specjalista- tel. 52 58-59-160, 601 773 145,
e-mail:jankowska@pracodawcy.info.pl.

Dorota Filarecka-Stanek- Kierownik Projektu- tel. 52 58 59 164, 661 528 001,
e-mail: filarecka@pracodawcy.info.pl.

 

Załączniki:

Regulamin przyznawania wsparcia

Zał.1-Wniosek(deklaracja uczestnictwa)

Zał.2-Arkusz oceny wniosku

Zał.3-Formularz informacji udzielanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Zał.4-Oświadczenie o spełnieniu kryteriów mikro/małego/średniego przedsiębiorcy

Zał.5-Oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy de minimis

Zał.6-Oswiadczenie o wspólności majątkowej

Zał.7- Oświadczenie uczestnika projektu o przyjęciu do wiadomości faktu przetwarzania jego danych osobowych

Zał.8a-Wzór umowy wsparcia doradczego w ramach pomocy de minimis

Zał.8b-Wzór umowy wsparcia doradczego w ramach pomocy publicznej 50%

Zał.9-Wzór Planu Rozwojowego dla firm do 25 pracowników

Zał.10-Wzór Planu Rozwojowego dla firm powyżej 25 pracowników

Zał.11 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia