Nabór do udziału w Projekcie "Strategia w biznesie-doradztwo dla mikro,małych i średnich przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego"-nabór XIII

„PRACODAWCY POMORZA I KUJAW” ZWIĄZEK PRACODAWCÓW
OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE: ( Nabór XIII )

„STRATEGIA W BIZNESIE-DORADZTWO DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Z REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO”

 

Projekt „Strategia w biznesie-doradztwo dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego” realizowany jest  w ramach Działania 2.2. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POWR.02.02.00-00-0070/16 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez „Pracodawców Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców (Lidera Projektu) w partnerstwie z Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie (Partnera Projektu).

CZEGO DOTYCZY PROJEKT?
Realizacja projektu obejmuje 2 obszary działań:

1. Działania związane z bezpośrednim wsparciem doradczym dla przedsiębiorców, realizowane przez Lidera Projektu, które obejmują realizację wsparcia doradczego w zakresie:

a)  analizy stanu przedsiębiorstwa (I etap usługi doradczej),
b) realizacji usług doradczych zakończonych opracowaniem planu rozwojowego/strategii rozwoju firmy i doradztwem we wdrożeniu opracowanego dokumentu (II etap usługi doradczej).

2. Działania nie związane z bezpośrednim wsparciem dla przedsiębiorców, realizowane przez Partnera Projektu, obejmują:

a) agregację zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych,
b) analizę dostępności usług rozwojowych na rynku zdiagnozowanych w trakcie realizacji usług doradczych,
c) upowszechnienie wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach,
d) ewentualne działania interwencyjne.

DLA KOGO WSPARCIE?

O otrzymanie wsparcia doradczego mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy spełnią łącznie poniższe warunki:

a) posiadają status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy (MMŚP) oraz,

b) posiadają zgodnie z dokumentem rejestrowym siedzibę lub oddział w województwie kujawsko-pomorskim,

c) nie posiadają opracowanej i wdrożonej strategii rozwoju/planu rozwojowego w postaci dokumentu o określonym horyzoncie czasowym, podpisanego przez kierownictwo, który określa misję, wizję, system wartości, strukturę organizacyjną oraz cele jakie mają zostać osiągnięte i mierniki tych celów.

Wsparcie udzielane przedsiębiorcom w ramach Projektu na realizację usług doradczych, o intensywności nie wyższej niż 85 % kosztów realizacji usługi doradczej, stanowi pomoc de minimis.

Przedsiębiorcy uczestniczący we wsparciu doradczym zobowiązani są do pokrycia części kosztów usługi doradczej i wniesienia wkładu własnego w formie pieniężnej o intensywności nie niższej niż 15 % wartości usługi doradczej.

W przypadku braku możliwości udzielenia pomocy de minimis wsparcie udzielane jest w formie pomocy publicznej o intensywności nie wyższej niż 50 % kosztów realizacji usługi doradczej.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa, wymaganych dokumentów, kryteriów oceny złożonych wniosków o przyznanie wsparcia, wartości dofinansowania oraz wkładu własnego zawiera Regulamin przyznawania wsparcia wraz z załącznikami zamieszczony na stronie internetowej www.pracodawcy.info.pl oraz dostępny w Biurze Lidera Projektu: „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców,ul. Gdańska 141/3/6, 85-022 Bydgoszcz.

PLANOWANA WARTOŚĆ UDZIELONEGO WSPARCIA W XIII NABORZE:150 000,00 zł

TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wnioski do udziału w projekcie będzie przyjmowane będą od dnia 31.07.2017 roku do dnia 11.08.2017 roku w godzinach pracy Biura Projektu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00.

Miejscem składania wniosków wraz załącznikami jest siedziba Biura Lidera Projektu:

„Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców
ul. Gdańska 141/3/6
85-022 Bydgoszcz

 

KONTAKT:
Informacje na temat uczestnictwa w projekcie udzielane są w Biurze Lidera Projektu:

„Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców
ul. Gdańska 141/3/6
85-022 Bydgoszcz

tel. 52 524 09 20

e-mail: biuro@pracodawcy.info.pl

 

Załączniki:

Regulamin przyznawania wsparcia

Zał.1-Wniosek (deklaracja uczestnictwa)

Zał.2-Arkusz oceny wniosku

Zał.3-Formularz informacji udzielanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Zał.4-Oświadczenie o spełnieniu kryteriów mikro/małego/średniego przedsiębiorcy

Zał.5-Oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy de minimis

Zał.6-Oswiadczenie o wspólności majątkowej

Zał.7- Oświadczenie uczestnika projektu o przyjęciu do wiadomości faktu przetwarzania jego danych osobowych

Zał.8a-Wzór umowy wsparcia doradczego w ramach pomocy de minimis

Zał.8b-Wzór umowy wsparcia doradczego w ramach pomocy publicznej 50%

Zał.9-Wzór Planu Rozwojowego dla firm do 25 pracowników

Zał.10-Wzór Planu Rozwojowego dla firm powyżej 25 pracowników

Zał.11 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia