KPFP ogłosił nabór wniosków o granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy ogłosił nabór wniosków w ramach projektu  „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw”.

Termin składania wniosków jest bardzo krótki: od 30.07.2020 r., godz. 8:00  do 31.07.2020 r., godz. 8:00 .

Formularz Wniosku o powierzenie grantu dla projektu należy wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o powierzenie grantu dostępnym na stronie https://kpfp.org.pl/informacja-o-generatorze-wnioskow/

 

O powierzenie grantu może ubiegać się podmiot spełniający następujące wymogi:

  • posiada odpowiednio status mikro lub małego przedsiębiorcy- w tym osoby samozatrudnione,
  • nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r., ale po tym dniu znalazł się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID-197 c. w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 znalazł się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej,
  • prowadził działalność gospodarczą według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.,
  • według stanu na dzień składania wniosku prowadził działalność gospodarczą, nie otworzył likwidacji na podstawie KSH oraz na dzień złożenia wniosku nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm.) albo na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814),
  • zarówno na moment udzielenia wsparcia jak i wg stanu na dzień 01.02.2020 r. prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz posiada na jego terenie siedzibę/ oddział,
  • odnotował spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży towarów i usług) o co najmniej 70% w okresie wybranego jednego miesiąca w 2020 roku począwszy od 1 marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19,
  • na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia Wniosku o powierzenie grantu przedsiębiorca nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wnioskodawca może ubiegać się o uzyskanie pomocy na utrzymanie działalności przedsiębiorstwa, które, w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, znalazło się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej, poprzez finansowanie kapitału obrotowego.

Wysokość wsparcia:

Poziom dofinansowania wynosi 100%.

Jedno przedsiębiorstwo może uzyskać w ramach projektu wsparcie w wysokości nie wyższej niż 50 000,00 zł, przy czym wysokość wsparcia obliczana jest zgodnie ze wzorem:

Kwota wsparcia = 7 845,11 zł x √FTE x 3 miesiące

gdzie: FTE - zatrudnienie w firmie w przeliczeniu na pełne etaty.
W przypadku samozatrudnionych FTE=1.

 

Szczegółowe informacje dotyczące wyliczania wielkości dofinansowania zawiera Regulamin przeprowadzenia naboru.

 

Informacje na temat naboru:

Szczegółowe informacje i wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o.: https://kpfp.org.pl/granty-obrotowe/

 

Kontakt:  Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 38, 87-100 Toruń, tel. 508 434 108; e-mail: grantyobrotowe@kpfp.org.pl

 

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia