Koronawirus - co z gospodarką? cz.IV Projekty unijne

Wielu przedsiębiorców jest w trakcie realizacji projektów unijnych. Z powodu pandemii koronawirusa wykonanie ich założeń jest znacząco zagrożone. Co do zasady sytuację tę uznaje się za działanie tzw. siły wyższej. Należy jednak pamiętać o tym, że instytucje, z którymi zawarte zostały umowy mogą określić dla tej sytuacji szczegółowe zasady działania. Oczekiwane będzie przykładowo zaangażowanie beneficjenta w odzyskanie poniesionych już kosztów związanych z odwołaniem danego wydarzenia. Zazwyczaj zmiana zakresu i terminów realizacji projektów wymaga złożenia odpowiedniego wniosku wraz z uzasadnieniem i uzyskania akceptacji danej instytucji, a często też zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie.

Zespół konsultantów Pracodawców Pomorza i Kujaw może pomóc w przygotowaniu odpowiednich dokumentów dotyczących zmian w projektach unijnych. Dla naszych członków przewidujemy specjalne warunki współpracy.

Zapraszamy do kontaktu:

Lech Światły
zastępca dyrektora biura
swiatly@pracodawcy.info.pl
mobile 661 528 009

Poniżej prezentujemy pakiet informacji na temat możliwości zmian w projektach unijnych z powodu pandemii koronawirusa w poszczególnych instytucjach udzielających wsparcia:

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zaleca rozważne planowanie wydatków projektu i odjęcie działań zaradczych, w tym wnioskowania o wydłużenie terminu realizacji projektu, co będzie rozpatrywane indywidualnie w zależności od konkretnej sytuacji. Jeśli beneficjent podejmie decyzję, że z powodu ryzyka zakażenia koronawirusem, dana forma wsparcia projektowego się nie odbędzie a poniesiono już koszty z tym związane lub będą one musiały zostać poniesione, podjęte zobowiązania finansowe beneficjenci mogą wówczas pokryć ze środków projektu realizowanego w ramach RPO WK-P 2014-2020. Istotne jest jednak, aby Beneficjenci podejmowali działania w celu zminimalizowania kosztów powstałych w związku z brakiem realizacji danych form wsparcia.
IZ RPO będzie akceptowała koszty związane z niezrealizowanymi działaniami projektów w przypadku powstania zobowiązania przed 13.03.2020, udokumentowania braku możliwości odzyskania poniesionych na ten cel środków oraz przekazania uzasadnienia powodów odwołania planowanej formy wsparcia.

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/wiadomosc/komunikat

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji wdrożyła specjalne procedury dla projektów grantowych „Fundusz Badań i Wdrożeń” oraz „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”. Informuje, że można kierować wszelkie wnioski dotyczące realizacji projektu i napotkanych problemów wraz z dołączonym uzasadnieniem, m.in. ze strony jednostek badawczych, uczelni wyższych, o niemożności przeprowadzenia badań w terminie podanym w umowach i oświadczeniem o tym, kiedy prace zostaną ukończone. Każda sytuacja będzie rozpatrywana przez KPAI indywidualnie.

KPAI uruchomiła możliwość załączania zeskanowanych dokumentów do wniosków o płatność.
https://kpai.pl/komunikat-4/
https://kpai.pl/komunikat-5/
https://kpai.pl/komunikat-6/

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA wdrożyła następujące udogodnienia w ramach realizowanych projektów grantowych:

- w ramach „Regionalnego Funduszu Szkoleniowego w Kujawsko-Pomorskiem” przewiduje aneksy umów i akceptację rozliczeń usług, dla których numery kart usług zostały zmienione przez wykonawcę usługi rozwojowej w przypadku anulowania/zmiany terminów usług z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy a wynikających z obecnej sytuacji epidemiologicznej

https://uslugirozwojowe.tarr.org.pl/aktualnosc-71-komunikat_w_sprawie_an...

- w ramach „Funduszu Eksportowego w Kujawsko-Pomorskiem” w przypadku anulowania/zmiany terminów wydarzeń targowych z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy przewiduje aneksowanie umów o powierzenie grantów; zaleca minimalizowanie kosztów powstałych w związku z odwoływanymi imprezami i odzyskiwanie części lub całości środków od organizatorów; TARR analizuje również zasadność ogłaszania w najbliższym czasie kolejnego naboru wniosków na udział w imprezach wystawienniczych i targowych.

https://funduszeksportowy.tarr.org.pl/aktualnosc-33-wplyw_koronawirusa_n...

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach wdrażanych programów unijnych wprowadza ułatwienia dla wnioskodawców i beneficjentów, m.in.: wydłuża okres przyjmowania wniosków konkursowych, przygotowuje panele ekspertów z wykorzystaniem telekonferencji, zakłada aneksowanie umów w zakresie terminów realizacji, osiągnięcia rezultatów i składania rozliczeń, wstrzymuje kontrole projektów.

https://www.parp.gov.pl/component/content/article/58990:koronawirus-a-ko...

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wprowadza ułatwienia dla dofinansowanych projektów, w których może dojść do przestoju w pracach B+R. Ocena projektów w ramach panelu ekspertów będzie mogła być zrealizowana w ramach telekonferencji. Kontrole finansowe mogą być prowadzone w oparciu o udostępnione cyfrowe kopie dokumentów. Kontrole merytoryczne i wizyty monitorujące będą odroczone w czasie.
NCBiR przypomina o obowiązku realizacji projektów zgodnie z harmonogramem oraz z zachowaniem terminów w nim wskazanych, co może ulec zmianie po przedstawieniu uzasadnienia dla indywidualnej sprawy.

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news...

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news...

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje o konieczności zgłaszania zmian i uzyskania zgody na ich wprowadzenie w ramach Kredytu na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020

https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/r...

PPIK

 

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia