Horyzont na ponad 77 milardów euro

Ponad 77 miliardów euro!!! Tyle funduszy czeka na podział w nowym Programie Ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020. Już 11 grudnia w Krajowym Punkcie Informacyjnym Programów Badawczych UE w Warszawie odbędzie się spotkanie informacyjne.
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=5091.
Horyzont 2020 to największy program finansowania badań i innowacji w UE. To blisko 78 mld euro na badania, w tym na te, które kończą się wprowadzeniem produktu na rynek. Filozofia finansowania to: "od pomysłu na produkt do wdrożenia go na rynek". Celem programu jest m.in. zapewnienie nowego, uproszczonego modelu finansowego (co ma usprawnić rozliczanie projektów), zachowanie równowagi pomiędzy małymi i dużymi projektami oraz wprowadzenie instrumentów wychodzących naprzeciw potrzebom krajów i regionów o niższym potencjale naukowym i innowacyjnym.

Program składa się z trzech filarów:

·         Pierwszy - "doskonałość w nauce" - przeznaczony dla jednostek naukowych,

·        Drugi - "wiodąca rola w przemyśle" - budżet 18 mld euro na projekty z zakresu m.in. IT, biotechnologii, nanotechnik czy technologii materiałowych, przeznaczony dla firm mikro po duże przedsiębiorstwa,

·         Trzeci - "wyzwania społeczne" - to 32 mld euro na projekty związane m.in. ze zdrowiem, demografią, bezpieczeństwem żywności, ekologicznym transportem czy ochroną klimatu, przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorstw.

W zdecydowanej większości konkursów wnioski o granty będą mogły składać konsorcja z co najmniej trzema partnerami z trzech państw UE. Wyjątkiem są MŚP, które mogą startować samodzielnie. Konkursy będą ogłaszane w trybie ciągłym. Rozpatrywanie wniosków zajmie maksymalnie osiem miesięcy od momentu zamknięcia konkursu. 11 grudnia to także termin ogłoszenia pierwszego konkursu. Za pomoc w ubieganiu się o granty z Horyzontu 2020 będzie odpowiadał Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Badań ( www.kpk.gov.pl ).

 

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPO
ŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW
Partnerstwa publiczno-prywatne w programie „Horyzont 2020”: ważne narzędzie służące do szerzenia innowacji i wzrostu gospodarczego w Europie

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0494:FIN:pl:PDF

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia