Fundusz dofinansuje pracowników +45

Informujemy, że Krajowy Fundusz Szkoleniowy dofinansuje podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w wieku 45+. Powiatowe Urzędy Pracy z województwa kujawsko - pomorskiego otrzymały na ten cel blisko 1,5 mln zł. Krajowy Fundusz Szkoleniowy to nowy instrument, który wprowadza znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ma on wspierać pracodawców w kształceniu osób pracujących. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań rynku pracy. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.
O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy. Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia wspieranego środkami KFS, a także, czy jest to praca na pełen czy część etatu. Ponadto -  pracodawca jako osoba pracująca może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.
Środki KFS można przeznaczyć na: określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ze środków KFS, kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków  w związku z podjętym kształceniem. Tematyka szkoleń, które odbędą pracownicy, nie jest odgórnie narzucona i decyduje o niej sam pracodawca.
Pracodawca, który zatrudnia dziesięcioro i więcej pracowników może otrzymać 80% dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego. Z własnych środków pokryje 20% kosztów. Natomiast pracodawca, który zatrudnia mniej niż dziesięcioro pracowników może otrzymać 100% dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego .Maksymalna wartość dofinansowania to 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (obecnie to kwota 11 685 zł).
Wnioski należy składać do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Dokumenty dostępne są na stronach internetowych pup lub w ich siedzibach. Liczy się kolejność składania wniosków.  Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Punktu Informacji i Promocji WUP w Toruniu pod numerem tel.: 56 639 39 39 lub mailowo: promocjaefs@wup.torun.

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia