Dofinansowanie projektów na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa

Informujemy, że Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o. ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa. Projekt „Fundusz Badań i Wdrożeń” Moduł 1 jest realizowany w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałania 1.2.1 wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
Dofinansowaniu podlegają projekty dotyczące prowadzenia prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub ich dowolne połączenie zgodnie z definicją prac rozwojowych wynikającą z Rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014 ze zm.).
Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być m.in.: koszty personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym przedsięwzięciu, koszty aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby przedsięwzięcia oraz koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, niezbędnych do prowadzenia prac badawczo rozwojowych.

Uprawnieni beneficjenci:
a) przedsiębiorcy należący do sektora MŚP,
b) inne (duże) przedsiębiorstwa wyłącznie:
- pod warunkiem zapewnienia dyfuzji wyników prowadzonych prac B+R do gospodarki regionu,
- w przypadku przedsięwzięć przewidujących współpracę z MŚP lub organizacjami pozarządowymi.
O wsparcie mogą ubiegać się beneficjenci prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego potwierdzoną stosownym wpisem do właściwego rejestru (KRS lub CEIDG), mającym siedzibę lub oddział albo adres głównego miejsca wykonywania działalności (w przypadku osób fizycznych) na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 100 000,00 zł
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 800 000,00 zł
Maksymalny poziom dofinansowania wynosi od 25% do 80% wydatków kwalifikowanych, w zależności od statusu przedsiębiorstwa, rodzaju prowadzonych prac i skorzystania ze zwiększenia warunkowego. Skorzystanie ze zwiększenia warunkowego jest możliwe, jeżeli Wnioskodawca zadeklaruje we wniosku o dofinansowanie, że wyniki przedsięwzięcia będą szeroko rozpowszechniane podczas konferencji naukowych, za pośrednictwem publikacji naukowych i popularnonaukowych, ogólnodostępnych baz danych bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.
Maksymalna wartość wsparcia wynosi nie więcej niż 80% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym dofinansowanie na jedno przedsiębiorstwo w ramach FBiW nie może przekroczyć wyrażonej w PLN równowartości 200 tys. euro
Termin naboru wniosków od 09.09.2019 r. do 20.09.2019 r.
Wybór projektów do dofinansowania nastąpi w trybie konkursowym. Wnioskodawca jest uprawniony do złożenia trzech wniosków o dofinansowanie dotyczących różnych przedsięwzięć. Przedsięwzięcia muszą się wpisywać w Regionalne Inteligentne Specjalizacje oparte na wartościach. Komercjalizacja wyników prac B+R powinna nastąpić w okresie trwałości przedsięwzięcia maksymalnie do roku od zakończenia realizacji działań objętych wnioskiem o dofinansowanie (rzeczowych i finansowych).
Więcej informacji na stronie http: //kpai.pl/oglaszamy-nowy-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-fbiw-modul-1-2/
Zapraszamy firmy członkowskie Pracodawców Pomorza i Kujaw do korzystania z bezpłatnych usług informacyjnych Punktu Konsultacyjnego w zakresie formalno-prawnych aspektów prowadzenia firmy, jej organizacji i marketingu oraz finansowania rozwoju (w tym z udziałem dotacji).
Nasi konsultanci są dla Państwa dostępni w dni robocze od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu 52 524 09 20 wew.26 lub mailowo pk@pracodawcy.info.pl.
Możliwe jest też umówienie indywidualnych spotkań konsultacyjnych w siedzibie Związku przy ul. Gdańska 141/3/6 w Bydgoszczy.
Zapraszamy do kontaktu.

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia