Dla tych, którzy skorzystali z vouchera badawczego

Pracodawcy Pomorza i Kujaw informują o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu w ramach projektu „Region otwarty na innowacje”. O otrzymanie bezzwrotnego wsparcia mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę lub oddział w województwie kujawsko – pomorskim, którzy otrzymali wsparcie w ramach Projektu „Program pilotażowy w województwie kujawsko-pomorskim Voucher Badawczy”, z wyłączeniem podmiotów  wskazanych w rozdziale 5. Regulaminu Przyznawania i Rozliczania Wsparcia na Tymczasowe Zatrudnienie Wysoko Wykwalifikowanego Personelu w ramach Projektu „Region Otwarty na Innowacje”, dostępnego na stronie internetowej www.otwarteinnowacje.pl.
Budżet Programu na Tymczasowe Zatrudnienie Wysoko Wykwalifikowanego Personelu wynosi 1 125 000,00 PLN. Liczba MŚP objętych wsparciem w zakresie tymczasowego zatrudnienia wysoko wykwalifikowanego personelu – 30. Liczba pracowników naukowych zatrudnionych w MŚP – 30. Wsparcie finansowe stanowi pomoc de minimis i  jest udzielane na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1598).
Nabór będzie prowadzony od dnia 10 marca 2014 roku do dnia 21 marca 2014 roku w godzinach pracy Biura Projektu, tj. od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00 - 16.00.
Miejscem składania wniosków o dofinansowanie jest siedziba Biura Projektu: „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców przy ul. Mennica 6, w Bydgoszczy.
Szczegółowe informacje, w tym: formularz wniosku, wzór umowy, Regulamin przyznawania i rozliczania wsparcia, zamieszczone są na stronie internetowej www.otwarteinnowacje.pl oraz dostępne w Biurze Projektu:, ul. Mennica 6, 85-112 Bydgoszcz, tel. (52) 585-91-55, fax (52) 585-91-61, e-mail: buczek@pracodawcy.info.pl

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia