45 mln zł na zakup usług wspierających wdrożenie innowacji w firmie wraz z ich wdrożeniem w przedsiębiorstwach!

Pracodawcy Pomorza i Kujaw informują, że już wkrótce rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" Poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP" w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.
W ramach nowej edycji modyfikacji uległy koszty kwalifikowane projektów. Przedsiębiorcy będą mieli również możliwość finansowania wdrożenia inwestycji technologicznych i to do wysokości kosztów kwalifikowanych równej 1 mln zł. !
Nabór wniosków prowadzony w terminie: od 10 sierpnia 2017 r. do 28 lutego 2018r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00) przy czym konkurs podzielony jest na etapy:

- I etap – od 10 sierpnia 2017 r. do 30 września 2017 r.;
- II etap – od 1 października 2017 r. do 30 listopada 2017 r.;
- III etap – od 1 grudnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.;
- IV etap – od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r.

Uprawnieni beneficjenci: mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Dofinansowaniu podlega realizacja usług proinnowacyjnych, tj.:
a) usług doradczych w zakresie innowacji (doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone),
b) usług wsparcia innowacji (udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług)
c)  także koszty inwestycji związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej (nowość).
wspierających MSP w procesie wdrożenia innowacji produktowych lub procesowych  o charakterze technologicznym, realizowanych w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji – KIS.

Wykonawcą usług mogą być tylko akredytowane Instytucje Otoczenia Biznesu. Proces akredytacji IOB prowadzony jest przez Ministerstwo Rozwoju (MR). ”Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców posiada stosowną akredytację do realizacji usług będących przedmiotem dofinansowania. Listy akredytowanych usługodawców są podane do publicznie dostępnej wiadomości – zamieszczone na stronie MR www.mr.gov.pl.

Minimalna kwota wydatków kwalifikowanych  50 tys zł
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych 500 tys zł
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych inwestycji jest niższa niż 1 mln zł.

Intensywność wsparcia:
- do 70% wartości wydatków kwalifikowanych dla przedsiębiorców, których całkowita kwota pomocy na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji w rozumieniu art. 2 rozporządzenia Komisji nr 651/2014 nie przekracza 200 000 euro dla jednego przedsiębiorcy w dowolnym trzyletnim okresie;
- do 50% wartości wydatków kwalifikowanych dla pozostałych przedsiębiorców;
- dla inwestycji zgodna z mapą pomocy regionalnej.

Więcej informacji na stronie:
http://poir.parp.gov.pl/nabor-2017/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-2...

Zapraszamy firmy członkowskie Pracodawców Pomorza i Kujaw do korzystania z bezpłatnych usług informacyjnych Punktu Konsultacyjnego w zakresie formalno-prawnych aspektów prowadzenia firmy, jej organizacji i marketingu oraz finansowania rozwoju (w tym z udziałem dotacji).

Nasi konsultanci są dla Państwa dostępni w dni robocze od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu 52 524 09 20 wew.26  lub mailowo pk@pracodawcy.info.pl.

Możliwe jest też umówienie indywidualnych spotkań konsultacyjnych w siedzibie Związku przy ul. Gdańska 141/3/6 w Bydgoszczy.
Zapraszamy do kontaktu.

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia