O projekcie

Projekt „Fundusze szkoleniowe w MŚP” realizowany jest w ramach Poddziałania 2.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 i skierowany jest do  20 mikro, małych i średnich przedsiębiorców posiadających siedzibę lub oddział na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Realizacja projektu rozpoczęła się 01.12.2013r. i  potrwa do 30.09.2015r.

 

Weryfikacja kategorii mikro-, małego- lub średniego przedsiębiorcy będzie odbywać się w oparciu o warunki określone w załączniku I rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) [Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008r.].

 

KWALIFIKATOR MŚP -  http://www.parp.gov.pl/index/index/72

 

Wsparcie udzielane w ramach Projektu będzie stanowiło pomoc de minimis. Przedsiębiorca ubiegający się  o wsparcie będzie musiał zatem spełnić wymogi Rozporządzenia Komisji WE nr 1998/2006.

 

Realizacja Projektu  podzielona jest na 2 etapy:

I. Działania doradczo-szkoleniowe – podpisanie umowy o wsparcie doradczo-szkoleniowe

Pełne zdiagnozowanie przez profesjonalnych doradców  potrzeb szkoleniowych kadry MMSP, które zdecydują się na udział w projekcie. Analiza określi luki kompetencyjne jakie posiadają pracownicy, zasugeruje osoby/stanowiska pracy jakie należałoby w firmie przeszkolić, wskaże obszary tematyczne jakie należy zrealizować. W ramach tego etapu realizacji Projektu przeprowadzone zostaną następujące zadania:

 

1. Doradztwo-diagnoza potrzeb szkoleniowych

W przedsiębiorstwach, które podpiszą umowę wsparcia doradczego zostanie przeprowadzony przez profesjonalnych doradców audyt w celu zidentyfikowania potrzeb szkoleniowych.  Efektem będzie raport z rekomendacjami , który zostanie przedstawiony zarządowi firmy na spotkaniu poaudytowym.

 

2.Opracowanie  planów szkoleniowych i regulaminów funduszy szkoleniowych dla MMSP

 

a)   w oparciu o zdiagnozowane podczas audytu potrzeby szkoleniowe doradca opracuje w firmie plan szkoleniowy z określeniem między innymi tematów szkoleniowych, osób do przeszkolenia, wartości dofinansowania o jakie będzie wnioskowała firma. 

b)   Przy pomocy doradcy zostanie również opracowany regulamin przyszłego Funduszu Szkoleniowego lub zaproponowane zostaną zmiany w już istniejącym firmie regulaminie/układzie zbiorowym.

c)   W firmach zorganizowane zostaną szkolenia wewnętrzne  celem omówienia istoty tworzenia/rozwijania planów szkoleniowych i funkcjonowania Funduszu Szkoleniowego .

d)   Osoby zarządzające w firmie odbędą mentoring, który ma na celu pomoc w samodzielnym przygotowywaniu planów szkoleniowych  po zakończeniu udziału w projekcie

 

II. Dokapitalizowanie funduszy szkoleniowych w MMŚP

Firmy, które zakończą I etap realizacji Projektu, w celu uzyskania dofinansowania na utworzenie lub rozbudowę już istniejącego Funduszu Szkoleniowego (w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia   i instrumentach rynku pracy) złożą wniosek do Biura Projektu , na opracowanym wzorze, do którego załączone zostaną dokumenty opracowane w I etapie Projektu.

Po akceptacji wniosku  firmy podpiszą umowę o udzielenie wsparcia finansowego na dokapitalizowanie Funduszu Szkoleniowego.

 

W umowie określone zostaną :

 

•warunki przekazywania i wydatkowania przyznanych środków

•formy zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o udzielenie wsparcia finansowego

•zasady współpracy między partnerem społecznym a MMSP

 

Każda firma będzie mogła otrzymać maksymalnie 27000,00 zł na realizację opracowanych planów szkoleniowych – co stanowić będzie 85 % funduszu. Pozostałe 15 % będzie musiała sfinansowac z własnych środków. Środki w ramach Funduszu Firma będzie mogła wykorzystać  w terminie określonym  w opracowanym planie szkoleniowym jednak nie później niż do 31.07.2015r.

 

W celu poprawnego rozliczania otrzymanych środków zorganizowane zostanie szkolenie dla przedstawicieli firm, które uzyskają dofinansowanie, poświęcone zasadom wydatkowania i  rozliczania przyznanych środków.

Ze zrealizowanych planów szkoleniowych w ramach funduszu szkoleniowego firma będzie musiała się rozliczyć zgodnie z zasadami określonymi w umowie wsparcia poprzez przedłożenie rozliczenia rzeczowego. Pracodawcy Pomorza i Kujaw będą nadzorowali wykorzystywanie przekazanych środków poprzez dokonywanie monitoringów wybranych szkoleń. MMSP będą zobowiązane do poinformowania Realizatora Projektu o każdym organizowanym szkoleniu  podając termin i miejsce jego  realizacji .

 

Zapraszamy do udziału!

 

 

Podstrona projektu współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia