Dialog społeczny

Pracodawcy Pomorza i Kujaw są jedną z najbardziej aktywnych instytucji współpracujących z partnerami społecznymi w celu godzenia potrzeb różnych środowisk. Prowadzimy dialog społeczny rozumiany jako wzajemny szacunek  i zdolność do ustępstw, które pozwalają na trwałe porozumienie. Negocjujemy, konsultujemy, opiniujemy i prowadzimy wymianę informacji z przedstawicielami innych grup interesów. W ten sposób realizujemy podstawowe zadanie naszej organizacji, jakim jest ochrona praw i reprezentowanie zrzeszonych przedsiębiorców.

Dialog społeczny sensu stricto jest pojęciem obejmującym ogół relacji pomiędzy związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców. Obejmuje także ich stosunki (dwustronne lub trójstronne) z organami państwa, takimi jak  rząd i jego agendy, samorząd lokalny i inne instytucje państwowe. Jest procesem stałej interakcji pomiędzy uczestnikami dialogu prowadzącej do kompromisu w sprawach istotnych dla rozwoju społecznego i gospodarczego.

W dialogu zinstytucjonalizowanym negocjacje zbiorowe są prowadzone przez specjalnie powołane do tego celu rady czy komisje, działające na podstawie aktów prawnych lub przyjętych porozumień.  W ramach dialogu niesformalizowanego prowadzone są z kolei konsultacje w sprawach istotnych dla rozwoju firmy, lokalnej społeczności czy regionu.

Diagnoza obecnego stanu polskiego dialogu społecznego wykazuje załamanie współpracy jego stron, co jest bezpośrednim efektem  napięć społeczno-gospodarczych. Mimo to Pracodawcy Pomorza  i Kujaw starają się mocno uczestniczyć w działalności Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Dialog partnerów gospodarczych jest niezbędnym czynnikiem prezentacji stanowisk, kojarzenia interesów różnych grup, a także łagodzenia konfliktów i rozwiązywania problemów. Dialog społeczny to nie tylko porozumienie z pracownikami, ale także wpływ na kształtowanie prawodawstwa, wyznaczanie kierunków rozwoju miast, regionu i kraju, ustalanie warunków uzyskiwania wsparcia z Unii Europejskiej na projekty rozwojowe przedsiębiorców. Nasza organizacja prowadzi szerokie działania sprzyjające tym założeniom.

Pracodawcy Pomorza i Kujaw są przekonani o konieczności rozwijania dialogu otwartego i zorientowanego na cele strategiczne, których osiągnięcie będzie prowadzić do innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki. Naszym wyzwaniem w prowadzeniu dialogu społecznego w najbliższych latach jest zbudowanie potencjału eksperckiego, który zapewni Pracodawcom Pomorza i Kujaw szerszy dostęp do analiz społeczno-ekonomicznych. Będzie to istotne wsparcie w przygotowaniu stanowisk chroniących interesy przedsiębiorców. Zapraszamy pracodawców do aktywności w prezentowaniu opinii środowiska gospodarczego!

Pracodawcy Pomorza i Kujaw uczestniczą m.in. w pracach następujących gremiów:

 -Zespół Trójstronny ds. Przemysłu Stoczniowego,
działania i kompetencje Zespołu

- Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego,
działania i kompetencje WRDS

- Komitety Monitorujące programy  operacyjne w ramach perspektywy 2014-2020, 
Komitet Monitorujący RPO WK-P

-Wojewódzka Rada Rynku Pracy,
skład i kompetencje

-zespoły doradcze, komisje i grupy robocze w ramach współpracy z samorządem terytorialnym.

SPRAWDŹ! Reprezentacja Pracodawców Pomorza i Kujaw

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia
FacebookTab